Oversettere på Norsk Litteraturfestival

Norsk Litteraturfestival på Lillehammer er Nordens største litteraturfestival, med et variert program for lesere i alle aldre. I år arrangeres festivalen fra 29. mai til 3. juni.

Norsk Oversetterforenings program Oversettertimen arrangeres i Søndre Park hver dag kl. 12.00. Under festivalen overrekkes også Det skjønnlitterære oversetterfonds pris, som gis til en oversetter for et samlet virke. Utdelingen finner sted under Litterær festaften torsdag kveld, og i år det kulturminister Trine Skei Grande som overrekker prisen. Fredag intervjues prismottaker i parken. Les mer

Ny grunnmur for kunsten

I går, 15. mai 2018, fikk vi en ny åndsverklov. «Målet har vært å løfte den svakeste part,» sa kulturminister Trine Skei Grande til et slunket storting og et forbausende tomt galleri, da familie- og kulturkomiteens innstilling ble debattert i Stortinget tirsdag ettermiddag.

Det har vært en lang prosess, med høringsutkast våren 2016, stortingsproposisjon våren 2017, komitéhøring, utsatt komitébehandling, og så ny høringsrunde og endelig komitébehandling nå i vår. Nå er loven vedtatt, og det gjenstår kun annen gangs behandling som vil finne sted om noen få dager.

Opphaverne har all grunn til å være fornøyd med den nye loven. På vesentlige områder er den bedre enn den gamle, selv om noen gode, gamle bestemmelser – og noen gode, nye forslag – har forsvunnet underveis. Kunstnerne har vunnet de viktigste kampene.

Ikke minst er arbeidsgiverregelen nå endelig avvist. Den foreslåtte § 71 som sa at opphavsretten automatisk skulle gå over til arbeidsgiver og endatil oppdragsgiver, blir det ikke noe av. Både høringsutkastets moderate versjon og stortingsproposisjonens mer ytterliggående formulering som også omfattet frilansere, er forkastet, og vi går tilbake til situasjonen slik den alltid har vært, altså en såkalt ulovfestet bestemmelse. Skal opphavsretten overdras, må det avtalefestes. En lignende regel ble for øvrig foreslått, behandlet og forkastet også i 1985 og 1995. La oss håpe dette er siste gang vi behøver å ta denne kampen.

Rett til rimelig vederlag, som vi har jobbet for i en årrekke, er nå en del av loven. Det er en stor seier. I komiteens innstilling står det: «Når en opphaver utenfor forbrukerforhold helt eller delvis overdrar rett til å råde over et åndsverk, har opphaveren krav på rimelig vederlag fra erververen.» Fra høringsutkastet til den endelige lovteksten har det imidlertid sneket seg inn en liten setning: «Vurderingen skal baseres på forholdene på avtaletidspunktet.»

Dette er ikke til opphavers fordel. Imidlertid viser komiteen til EU-direktivet som er under utarbeidelse, og at vurderingen vil kunne bli endret dersom dette direktivet blir vedtatt.

Samtidig fikk komiteen gjennomslag for sitt forslag om å be regjeringen utrede en tvisteløsningsordning for å fastsette hva som er rimelig vederlag, med 51 mot 46 stemmer. Ordningen vil, fremholdt kulturministeren, gjøre det mulig for kunstnere som opplever at de ikke har fått det de har krav på, å kreve sin rett, uten å behøve å gå rettens vei. På enda et punkt har komiteens innstilling beveget seg i riktig retning fra høringsutkastet, nemlig den såkalte klasseromsdoktrinen. Helt fra høringsutkastet har følgende setning stått i § 43: «Fremføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning anses å skje innenfor det private området.» Kunstnerne har heftig imøtegått påstanden. Her har komiteen vist ansvar og fremmet forslag om at regjeringen skal justere regelen «dersom det viser seg at bruken etter bestemmelsen utvikler seg slik at den skader rettighetshavernes interesser på en urimelig måte». Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble også komiteens forslag om at regjeringen skal se på bruken av strømming som basis for fri overføring i skolene og, dersom denne bruken er en årsak til at flere kommuner har sagt opp sin lisensavtale med Norwaco og Kopinor, komme tilbake med sak om Stortinget. Klasseromsdoktrinen skulle aldri vært vedtatt. Men når den ble det, er vi glade for de forbeholdene som ligger i disse anmodningene, og som kulturministeren lovet å følge opp.

Forslag om bompenger og fiskerihavner skapte langt mer engasjement enn åndsverkloven denne ettermiddagen. «Åndsverkloven er vår grunnmur,» sa komitéleder Geir Jørgen Bekkevold (KrF)m og takket kunstnerorganisasjonene for godt samarbeid. «Vi hadde ikke klart dette uten dere,» sa han. Vi gleder oss over en ny lov og takker komiteen og dens leder for framifrå arbeid. Dette kan vi leve med.

To millioner i tilskudd til NAOB

Fredag 4. mai kom meldingen om at Kulturdepartementet tildeler et engangstilskudd på to millioner kroner til Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. Tilskuddet skal gå til arbeid med å vedlikeholde og oppdatere den digitale ordboktjenesten http://www.naob.no/.

– Regjeringen vil føre en aktiv språkpolitikk til beste for norsk språk. Der har også ordbøkene en plass. Språk er kultur, og norsk språk er det bare vi selv som har ansvar for å ta vare på, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

Les mer om saken her (uttalelse fra NOs Årsmøte 2018).

Syntaktisk representasjon på et romansk språk

av oversetter Thomas Lundbo

Foredraget ble holdt på NOs fagseminar for romanskoversettere, 9. februar 2018.

Ofte dukker spørsmålet opp: Hva er oversettelse? Men som de fleste vet, er det ikke så lett å si noe om hva oversettelse, og skjønnlitterær oversettelse i særdeleshet, egentlig er. Det er antagelig derfor man så gjerne tyr til metaforer: Oversettelse er fortolkning, det er å lytte, eller det er forhandling; oversetteren er en brobygger, eller kan sammenlignes med skuespilleren som gestalter en tekst eller musikeren som tolker et stykke som andre har skrevet. Selv har jeg på trykk sammenlignet oversatte tekster med eksilanter og immigranter, og oversetteren med julenissen. Les mer