Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Peter Østbye (1855–1943)

Aiskhylos byr på spesielle utfordringer, som Østbye sier i innledningen til Orestien:

«Selv hvor hans tanker synes å være gjengitt i den opprinnelige form, må man ofte gjette seg til, fortolke og utfylle dem. Og over det hele hviler en mystisk glans som det er umulig å gjengi. Når dertil kommer at håndskriftenes tekst på mange steder, især i korsangene, er håpløst forvansket, vil det forståes at Aiskhylos stiller en oversetter overfor vanskeligheter som strengt tatt er uløselige.»

Det er lett å peke på gode løsninger og lykkelige valg hos Østbye, både hos Aiskhylos og de andre tragikerne. Men det fins også eksempler på det motsatte.

Øivind Andersens artikkel om Peter Østbye kan du lese her.

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Oversettelse av norrøn litteratur

Selv om det meste av den norrøne sagalitteraturen er islandsk, har den til alle tider hatt nær tilknytning til Norge. I flere av de store sjangrene er handlingen helt eller delvis lagt til Norge, og dessuten har sagaene en sterk resepsjonshistorie i Norge. Vi kan dele denne resepsjonshis­to­rien i tre epoker: først renessansehumanismen på 15–1600-tallet, da sagalitteraturen ble (gjen-)oppdaget av de lærde i Skandinavia, så nasjonsbyggingen på 1800-tallet og så den litterære sagainteressen i nyere tid (1900–2000-tallet). Det er sjangrene med tematisk tilknytning som særlig er blitt oversatt til norsk. Jon Gunnar Jørgensen har i sin temaartikkel konsentrert seg om disse. I tillegg til sagaene har han sett på oversettelsen av Edda-dikt.

Les mer om oversettelse av norrøn litteratur

Normalkontrakten — normalsats

Normalhonoraret skal justeres etter den alminnelige årlige lønnsutviklingen for ansatte i medlemsforlag i Den norske Forleggerforening som har tariffavtale med Handel og Kontor. Sentrale og lokale tillegg tas med i beregningen. Reguleringen skjer i takt med den årlige gjennomsnittlige prosentsats for de forlagene som er omfattet.

Utregning av prosentsatsen er ikke ferdig, og justeringen av normalhonoraret vil antagelig ikke være klar før slutten av august. Satsen vil ha tilbakevirkende kraft fra 1. juli.

Du kan lese mer om Normalkontrakt for oversettelser her.