Handlingsplan for 2019-2020

Handlingsplanen ble vedtatt på foreningens årsmøte 16. mars 2019.

Norsk Oversetterforenings formålsparagraf:

NO SKAL:

 •  samle norske skjønnlitterære oversettere
 •  arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser
 •  ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresser
 •  arbeide for å høyne oversetterfagets status og synliggjøre oversetteren som opphavsmann
 •  bistå og gi råd til enkeltmedlemmer
 •  fremme forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av språkkompetanse

NO skal kontinuerlig arbeide med å forsvare oversetternes rettigheter og bedre rammevilkårene, jobbe politisk opp mot departement og stortingsgrupper, forhandle om bedre kollektive avtaler med stat, forvaltningsorganisasjoner og våre motparter. Vi skal kjempe for å bevare den kollektive modellen, bidra i arbeidet for å bedre frilansernes kår når det gjelder skatt, pensjon og trygd, og være med på å ivareta kunstnernes interesser i kulturpolitikken.

Det norske litterære systemet, og dermed norske oversetteres vilkår, påvirkes av internasjonale forhold. Vårt medlemskap i internasjonale sammenslutninger gir oss mulighet til å arbeide for oversetternes og opphavernes kår også internasjonalt, arbeide for å påvirke EUs opphavsretts- og konkurranselovgivning.

Vi skal arbeide for å styrke bevisstheten blant medlemmer og forlag om den kollektive modellen, avtaleverket og solidaritetstanken. Foreningen skal gi råd og bistand til oversettere, både medlemmer og, så langt kapasiteten rekker, andre oversettere.

NO skal arbeide for å fremme enkeltoversetterens faglige utvikling, blant annet gjennom seminarer, kurs, konsulenthjelp og kollegastøtte, og gjennom synliggjørings- og profileringsarbeid skal NO kontinuerlig jobbe for at oversetterfagets status heves og for å fremme forståelsen for den litterære oversettelsens betydning.

NO skal være en effektivt drevet organisasjon med et godt arbeidsmiljø.

I foreningsåret 2019–20 skal NO i tillegg til å følge opp flerårige prosjekter og faste poster:

 • Reforhandle normalkontrakten med forleggerne
 • Forhandle om bibliotekvederlag i samarbeid med de andre berørte organisasjonene
 • Fortsette arbeidet med Norsk Oversetterleksikon og arrangere forskningsseminar tilknyttet prosjektet i samarbeid med UiO
 • Arrangere presentasjonskurs for tillitsvalgte i samarbeid med noen av de andre foreningene på huset
 • Arrangere workshop på litteraturfestivalen Kapittel for oversettere og eksilforfattere under forutsetning av ekstern finansiering
 • Arrangere tysk-norsk litteraturfestival i Oslo i april 2019, i samarbeid med NFFO, Willy Brandt-Stiftung, Goethe-instituttet, og Frankfurter Buchmesse
 • Arrangere verksted for franskoversettere på litteraturfestivalen på Lillehammer i samarbeid med Norsk Litteraturfestival og Institut français
 • Arrangere engelsk fagseminar