Handlingsplan for 2016-2017

Handlingsplanen ble vedtatt på foreningens årsmøte 9. april 2016.

Norsk Oversetterforenings formålsparagraf:

NO SKAL:

• samle norske skjønnlitterære oversettere

• arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser

• ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresser

• arbeide for å høyne oversetterfagets status og synliggjøre oversetteren som opphavsmann

• bistå og gi råd til enkeltmedlemmer

 

OrganisatoriskNO skal samle norske oversettereNO skal arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelserNO skal ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresserNO skal arbeide for å høyne oversetterfagets status og synliggjøre oversetteren som opphavsmann

NO skal være en effektivt drevet organisasjon med et godt arbeidsmiljø. NO er en aktiv forening, drevet av et arbeidende styre og en liten administrasjon, i tillegg til innsatsen fra aktive medlemmer som har verv og oppdrag for foreningen. Som fagforening er det viktig at foreningen også har som målsetting å være en god og inspirerende arbeidsplass som tar vare på sine medarbeidere. NO skal jobbe målrettet med kursing/etterutdanning av styre og administrasjon.

Foreningen skal ha som mål å representere en vesentlig del av norske litterære oversettere, og virke samlende på oversetterstanden som helhet. Foreningen tildeler stipender og bistår med informasjon og hjelp også til ikke-medlemmer, og ikke-medlemmer inviteres til flere av foreningens arrangementer. Samarbeidet med de andre oversetterorganisasjonene gjennom Oversetterforum skal videreføres med jevnlige møter og Hieronymusfeiringen i september, hvor alle organiserte oversettere og tolker inviteres.

I foreningsåret 2016-17 skal NO:

 • Samarbeide om faglig og fagpolitisk utveksling med NORLAs oversettere blant annet ved å invitere deres oversettere til høstseminaret og andre arrangementer

NO driver flere typer faglig arbeid. Foreningen har flere tilbud rettet mot enkeltoversetterens faglige utvikling, så som konsulenthjelp og kollegastøtte. I tillegg arrangeres det medlemsreiser og diverse faglige seminarer og treff, ikke minst det årlige høstseminaret for alle medlemmer. I samarbeid med NFF og NAViO driver vi dessuten Nettverksted.no som gjennom tilgang til ordbøker og andre nettressurser gir medlemmene et godt arbeidsredskap.

I foreningsåret 2016-17 skal NO:

 • I samarbeid med NFF og evt. andre gjennomføre forprosjekt for Flerstemt 5: et litterært oversetterkurs
 • I samarbeid med medeierforeningene NFF og NAViO fullføre den igangsatte revitaliseringen av Nettverkstedet
 • Arrangere medlemsreise til Sverige i april 2016
 • Arrangere oversetterverksted for nye medlemmer
 • Arrangere fagseminar for engelskoversettere
 • Arrangere verksted for oversettere og fribyforfattere på Kapittelfestivalen under forutsetning av ekstern finansiering

 

NO skal kontinuerlig arbeide med å forsvare og styrke oversetternes rettigheter og rammevilkår. Vi skal jobbe politisk opp mot departement og stortingsgrupper, forhandle om bedre kollektive avtaler med stat (bibliotekvederlag, privatkopieringsvederlag, innkjøpsordning, lyd- og blindeskriftbiblioteket), forvaltningsorganisasjoner (Kopinor (inkl. bokhylla.no) og Norwaco) og våre motparter (Den norske Forleggerforening, Norsk teater- og orkesterforening, NRK m.fl.). Videre skal vi følge med på den teknologiske utviklingen og hvordan nye publiseringsplattformer påvirker avtaleverket og forståelsen av det. Gjennom deltakelse i Kunstnernettverket og Frilansinitiativet skal vi kjempe for å ivareta kunstnernes og frilansernes interesser i kultur- og velferdspolitikken.

Det norske litterære systemet, og dermed norske oversetteres vilkår, påvirkes av internasjonale forhold. Gjennom vårt medlemskap i internasjonale sammenslutninger som FIT, CEATL, BWC, NFOR og NORNE, så vel som i den nasjonale Opphavsrettsforeningen, og gjennom deltakelse på internasjonale konferanser og seminarer, skal vi følge med på utviklingen innen opphavsrett og konkurranselovgivning.

I samarbeid med internasjonale organisasjoner som NORNE og CEATL skal vi arbeide for å ivareta oversetternes interesser overfor Google, AmazonCrossing og andre globale aktører, delta aktivt i CEATLs arbeidsgruppe for opphavsrett og dennes arbeid med å utforme en strategi overfor EU.

Vi skal arbeide for å styrke bevisstheten blant medlemmer og forlag om at skjønnlitterær oversettelse, også teateroversettelse, skal honoreres som lønnsinntekt og ikke som næringsinntekt.

Foreningen skal dessuten gi kontinuerlig råd og bistand til enkeltmedlemmer, og så langt kapasiteten rekker, andre oversettere.

I foreningsåret 2016-17 skal NO:

 • Evaluere avtalen om strømming av lydbøker med Cappelen Damm/Storytel

 • Diskutere bokklubbavtalen med De norske Bokklubbene som har uttrykt ønske om en revisjon av gjeldende avtale

 • Foreta en gjennomgang av foreningens stipend- og tilskuddsordninger
 • Lage et innføringskurs for nye oversettere – om rettigheter og kontrakter, skatt og trygd

 • Avgi høringsuttalelse om ny åndsverklov

Gjennom synliggjørings- og profileringsarbeid skal NO kontinuerlig jobbe for at oversettelsens status heves og for å fremme forståelsen for den litterære oversettelsens betydning. Vi skal samarbeide med forleggere, bokhandlere, biblioteker, kulturmyndigheter og andre om prosjekter som fremmer den oversatte litteraturen og følge med på hva som skjer i andre land for å få ideer. NO er til stede med arrangementer på Norsk litteraturfestival på Lillehammer og Bjørnsonfestivalen, og står bak det månedlige publikumsarrangementet Oversatt Aften. Foreningen skal også kontinuerlig arbeide for å inkluderes i programmene til andre relevante festivaler, som Audiatur, Oslo Poesifestival og Ordkalotten. I samarbeid med Norsk PEN/Fengslede forfatteres komité skal vi fortsette å arrangere forfatterkvelder på Litteraturhuset i Oslo.

I foreningsåret 2016-17 skal NO:

 • Starte samarbeid med folkebibliotekene om formidling av kulturfondbøkene
 • Arbeide for å styrke den litterære oversettelsens status innad i FIT
 • Lansere Norsk oversetterleksikon og i samarbeid med ILOS arrangere forskningsseminar tilknyttet prosjektet
 • I samarbeid med Norsk PEN/Fribyenes Arbeidsutvalg arrangere workshop på litteraturfestivalen på Lillehammer for oversettere og fribyforfattere
 • I samarbeid med Kritikerlaget lage et arrangement om Kritikerprisen
 • Foreta en gjennomgang av foreningens publikumsarrangementer