Handlingsplan for 2020-2021

Handlingsplanen ble vedtatt 14. mars 2020.

Norsk Oversetterforenings formålsparagraf:

NO SKAL:

 •  samle norske skjønnlitterære oversettere
 •  arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser
 •  ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresser
 •  arbeide for å høyne oversetterfagets status og synliggjøre oversetteren som opphavsmann
 •  bistå og gi råd til enkeltmedlemmer
 •  fremme forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av språkkompetanse

NO skal kontinuerlig arbeide med å forsvare oversetternes rettigheter og bedre rammevilkårene, jobbe politisk opp mot departement og stortingsgrupper, forhandle om bedre kollektive avtaler med stat, forvaltningsorganisasjoner og våre motparter. Vi skal arbeide for å bevare den kollektive modellen, bidra til å bedre frilansernes kår når det gjelder skatt, pensjon og trygd, og være med på å ivareta kunstnernes interesser i kulturpolitikken.

Det norske litterære systemet, og dermed norske oversetteres vilkår, påvirkes av internasjonale forhold. Vårt medlemskap i internasjonale sammenslutninger gir oss mulighet til å arbeide for oversetternes og opphavernes kår også internasjonalt, arbeide for å påvirke EUs opphavsretts- og konkurranselovgivning.

Vi skal arbeide for å styrke bevisstheten blant medlemmer og forlag om den kollektive modellen, avtaleverket og solidaritetstanken. Foreningen skal gi råd og bistand til oversettere, både medlemmer og, så langt kapasiteten rekker, andre oversettere.

NO skal arbeide for å fremme enkeltoversetterens faglige utvikling, blant annet gjennom seminarer, kurs, konsulenthjelp og kollegastøtte, og gjennom synliggjørings- og profileringsarbeid skal NO kontinuerlig jobbe for at oversetterfagets status heves og for å fremme forståelsen for den litterære oversettelsens betydning.

NO skal være en effektivt drevet organisasjon med et godt arbeidsmiljø.

I foreningsåret 2020–21 skal NO i tillegg til å følge opp flerårige prosjekter og faste poster:

 • Arbeide for å få flere stipendhjemler i Statens kunstnerstipend
 • Tilslutte seg Grønt veikart for kunst- og kulturfeltet og gjennom dette forplikte seg til konkrete målsettinger for å redusere foreningens klimaavtrykk som en del av FNs bærekraftmål
 • Arbeide for å få oversatte barne- og ungdomsbøker inn på Norsk kulturråds forsøksordning med innkjøp av barne- og ungdomslitteratur til utvalgte skolebiblioteker
 • Arrangere fagseminar om oversettelse av barne- og ungdomslitteratur
 • Fortsette arbeidet med Norsk Oversetterleksikon og arrangere forskningsseminar tilknyttet prosjektet i samarbeid med UiO
 • Arrangere verkstedet «Hvordan bli rik og lykkelig som oversetter — et seminar om oversetterens praktiske hverdag» for andre gang
 • Arrangere verksted for spanskoversettere på litteraturfestivalen på Lillehammer i samarbeid med Norsk Litteraturfestival
 • Arrangere presentasjonskurs for tillitsvalgte i samarbeid med noen av de andre foreningene på huset
 • Som en del av det nordiske prosjektet Ratatosk arrangere verksted for oversettere og eksilforfattere på  litteraturfestivalen Kapittel
 • Arrangere verksted for nye oversettere i samarbeid med tidsskriftet Mellom (forutsatt ekstern finansiering)
 • Revitalisere Oversetterforum