Norsk Oversetterforenings stipender 2020

Alle oversettere av bøker i offentlige bibliotek er søknadsberettiget til bibliotekvederlag, og Norsk Oversetterforening fordeler kollektive bibliotek- og kopieringsvederlagsmidler, i form av stipender til skjønnlitterære oversettere. Stipendtildeling er ikke avhengig av medlemskap i foreningen (unntatt honnørstipend og stipend for eldre fortjente medlemmer). 

Stipendene tildeles etter søknad (unntatt honnørstipend og stipend for eldre fortjente medlemmer), og stipendkomiteen avgjør stipendtildeling og omfang etter fastsatte kriterier og skjønnsmessig vurdering. Forhold som tas i betraktning er blant annet produksjonsomfang, vanskelighetsgrad, aktivitet og tildeling av alle typer stipender de siste fem årene. I tillegg vektlegges søknadsbegrunnelsen særlig vekt.

Søknadsskjema for stipender 2020 utlyses i midten av september 2019 med frist 16. oktober kl. 13.00

Ett av tildelingskriteriene er samlet produksjon, omfang og vanskelighetsgrad. Medlemmer i Norsk Oversetterforening innrapporterer sin produksjon via «Din side» på dette nettstedet. Innlogging med brukernavn (ID) og passord. Klikk deg inn på Produksjon og videre til Ny produksjon. Medlemmers produksjonsskjema skal ikke vedlegges søknaden. 

Søkere som ikke er medlem i Norsk Oversetterforening, legger ved fullstendig liste over utgitte/oppførte titler.

Det er VIKTIG å svare på alle de spørsmål som stilles.

Om å søke stipend

DiversestipendArbeidsstipendProsjektstipendEtableringsstipendHonnørstipendStipend til eldre fortjente medlemmer
Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan blant annet gis støtte til faglig fordypning, kurs, reiser, datautstyr, kontorutstyr og annet som man trenger for å kunne virke som oversetter. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning. Stipend gis ikke for å dekke utgifter man har hatt før tildelingsåret.

Diversestipendenes størrelse er på mellom kr 5 000 og kr 60 000. Stipendets størrelse fastsettes ut fra følgende kriterier:

 • Søkers produksjon (omfang og vanskelighetsgrad)
 • Aktivitet som oversetter
 • Andre stipendtildelinger
 • Søknadsbegrunnelse

Utgangspunktet er søkers produksjon. Deretter vektlegges i hvilken grad søker er aktiv, og hvilke stipender søker har mottatt de siste fem år. Det legges særlig vekt på søknadsbegrunnelsen. Her er det viktig å gjøre rede for hvordan stipendet skal brukes.

Hele stipendet utbetales under ett. Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er oppgavepliktig, og det skattes av eventuelt overskudd.

Diversestipend - 2020

Når du har fylt ut skjemaet og klikket "send", går du tilbake til denne siden, klikker på den fanen til venstre der det står "Diversestipend", og sjekker om du eventuelt kan ha fått melding om feil. Det vil da stå "Det oppstod en feil ved innsending. Feilene er uthevet nedenfor". Hvis alt har gått som det skal, vil det stå at søknaden er mottatt av NO. Denne beskjeden vil du da også få til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.
 • Gjør rede for hva det søkes stipend til. Diversestipend kan gis til reiser, utstyr, og annet som er relevant for den skjønnlitterære oversettervirksomheten. Les utlysningsteksten nøye.
 • Ett av tildelingskriteriene er samlet produksjon, omfang og vanskelighetsgrad. Søkere som ikke er medlem i Norsk Oversetterforening må legge ved fullstendig liste over utgitte/oppførte titler. Medlemmer i Norsk Oversetterforening innrapporterer sin produksjon via «Din side» på dette nettstedet. Innlogging med brukernavn (ID) og passord. Klikk deg inn på Produksjon og videre til Ny produksjon. Medlemmers produksjonsskjema skal ikke vedlegges søknaden.
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf.

NO har elleve rullerende arbeidsstipender, hvorav to kan deles opp i prosjektstipender og ett som fortrinnsvis tildeles nyetablerte oversettere. Det utlyses årlig arbeidsstipender på kr 268 000 (2019). Det kan søkes om ett-, to- eller treårig arbeidsstipend. Søknad om prosjektstipend av to, tre, fire eller seks måneders varighet søkes i eget skjema, se egen fane.

Arbeidsstipend skal gi oversetteren anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. Arbeidsstipendet skal gjøre det økonomisk mulig for oversetteren å påta seg krevende oppdrag, og slik kunne utvikle seg faglig.

Arbeidsstipend tildeles for en periode på ett, to eller tre år, ett år for nyetablerte. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse.

Dersom det er særskilte grunner for at oversetteren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan dette vurderes.

Oversettere som mottar arbeidsstipend, kan være tilsatt i annen jobb forutsatt at stillingen ikke overstiger 50 %. Oversettere som tildeles arbeidsstipend og ved tildelingen er ansatt i mer enn 50 % av full stilling, må fremlegge dokumentasjon fra arbeidsgiver om reduksjon av stillingen. Stipendmottaker har plikt til å informere om at eventuelle arbeidsforhold er i overensstemmelse med retningslinjene.

Arbeidsstipendiater plikter å sende årlig rapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten i stipendåret. Opplysningene gis på fastsatt skjema. Unnlater oversetteren å gjøre dette, vil stipendet bli holdt tilbake inntil forholdet er brakt i orden.

Stipendet utbetales kvartalsvis med første utbetaling i mai. Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er oppgavepliktig.

Arbeidsstipend - 2020

Når du har fylt ut skjemaet og klikket "send", går du tilbake til denne siden, klikker på den fanen til venstre der det står "Arbeids/prosjektstipend", og sjekker om du eventuelt kan ha fått melding om feil. Det vil da stå "Det oppstod en feil ved innsending. Feilene er uthevet nedenfor". Hvis alt har gått som det skal, vil det stå at søknaden er mottatt av NO. Denne beskjeden vil du da også få til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.
 • Det kan tildeles færre år enn det er søkt om, men ikke flere.
 • Arbeidsstipend tildeles for en periode på ett, to eller tre år, ett år for nyetablerte. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse.  Arbeidsstipend kan tildeles på grunnlag av et formulert prosjekt eller særskilte behov. Det kan gjelde spesielt krevende oversettelse(r), og det kan gjelde særskilt oppdateringsbehov for heltidsoversettere. Planer, produksjon, aktivitetsnivå, tidligere stipendtildeling osv. er tildelingskriterier. Dersom det er særskilte grunner for at oversetteren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan dette vurderes. 
 • Søkere som ikke er medlem i Norsk Oversetterforening må legge ved fullstendig liste over utgitte/oppførte titler. Medlemmer i Norsk Oversetterforening innrapporterer sin produksjon via «Din side» på dette nettstedet. Innlogging med brukernavn (ID) og passord. Klikk deg inn på Produksjon og videre til Ny produksjon. Medlemmers produksjonsskjema skal ikke vedlegges søknaden.
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf.

Prosjektstipend skal gi oversetteren anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse i prosjektperioden. Prosjektstipendet skal gjøre det økonomisk mulig for oversetteren å påta seg krevende oppdrag, og slik kunne utvikle seg faglig.

Prosjektstipend har varighet fra to til seks måneder. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse. Oversettere som mottar prosjektstipend, kan være tilsatt i annen jobb forutsatt at stillingen ikke overstiger 50 %. Det er ingen øvre aldersgrense for tildeling av prosjektstipend.

Prosjektstipendiater plikter å sende sluttrapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten i prosjektperioden. Opplysningene gis på fastsatt skjema.

Stipendet utbetales under ett. Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er oppgavepliktig.

Prosjektstipend - 2020

Når du har fylt ut skjemaet og klikket "send", går du tilbake til denne siden, klikker på den fanen til venstre der det står "Arbeids/prosjektstipend", og sjekker om du eventuelt kan ha fått melding om feil. Det vil da stå "Det oppstod en feil ved innsending. Feilene er uthevet nedenfor". Hvis alt har gått som det skal, vil det stå at søknaden er mottatt av NO. Denne beskjeden vil du da også få til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.
 • Det kan tildeles færre måneder enn det er søkt om, men ikke flere.
 • Prosjektstipend har varighet fra to til seks måneder. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse. Oversettere som mottar prosjektstipend, kan være tilsatt i annen jobb forutsatt at stillingen ikke overstiger 50 %. Det er ingen øvre aldersgrense for tildeling av prosjektstipend.
 • Søkere som ikke er medlem i Norsk Oversetterforening må legge ved fullstendig liste over utgitte/oppførte titler. Medlemmer i Norsk Oversetterforening innrapporterer sin produksjon via «Din side» på dette nettstedet. Innlogging med brukernavn (ID) og passord. Klikk deg inn på Produksjon og videre til Ny produksjon. Medlemmers produksjonsskjema skal ikke vedlegges søknaden.
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf.

Etableringsstipend skal være et bidrag til at nyetablerte oversettere kan komme i gang. Søkerne må imidlertid kunne vise til en viss produksjon av utgitte/oppførte skjønnlitterære oversettelser. Det kan blant annet gis støtte til datautstyr, kontorutstyr, ordbøker m.m. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning. Stipend gis ikke for å dekke utgifter man har hatt før tildelingsåret. Også oversettere som har vært ute av virksomhet noen år, kan i særskilte tilfeller tildeles stipend til gjenetablering.

Hele stipendet utbetales under ett. Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er oppgavepliktig, og det skattes av et eventuelt overskudd.

Etableringsstipend - 2020

Når du har fylt ut skjemaet og klikket "send", går du tilbake til denne siden, klikker på den fanen til venstre der det står "Etableringsstipend", og sjekker om du eventuelt kan ha fått melding om feil. Det vil da stå "Det oppstod en feil ved innsending. Feilene er uthevet nedenfor". Hvis alt har gått som det skal, vil det stå at søknaden er mottatt av NO. Denne beskjeden vil du da også få til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.
 • Maksimalt tildelingsbeløp er kr 60 000.
 • Gjør rede for hva det søkes stipend til. Det kan bl.a. gis støtte til datautstyr, kontorutstyr, ordbøker m.m. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning. Stipend gis ikke for å dekke utgifter man har hatt før tildelingsåret. Også oversettere som har vært ute av virksomhet noen år, kan i særskilte tilfeller tildeles stipend til gjenetablering. Det kan være hensiktsmessig å sette opp et budsjett.
 • Søkere som ikke er medlem i Norsk Oversetterforening legger ved fullstendig liste over utgitte/oppførte titler. Medlemmer i Norsk Oversetterforening innrapporterer sin produksjon via «Din side» på dette nettstedet. Innlogging med brukernavn (ID) og passord. Klikk deg inn på Produksjon og videre til Ny produksjon. Medlemmers produksjonsskjema skal ikke vedlegges søknaden.
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf.

 Stipendet kan ikke søkes, men tildeles fortjente medlemmer etter oppnådd pensjonsalder. Det kan tildeles tre stipender à kr 20 000 per år. NOs honnørstipend er en engangstildeling.
 Stipendet er en påskjønnelse for mangeårig og verdifull oversetterinnsats. Stipendet er på
kr 20 000 i året og varer livet ut hvis det ikke sies opp av stipendiaten. Stipendet kan ikke søkes, men tildeles av foreningens stipendkomité. Det kan tildeles tre stipender hvert år.