Norsk Oversetterforenings stipender 2017

SØKNADSFRIST: TIRSDAG 18. OKTOBER KL. 13.00!

Alle oversettere av bøker i offentlige bibliotek er søknadsberettiget til bibliotekvederlag, og Norsk Oversetterforening fordeler kollektive bibliotek- og kopieringsvederlagsmidler, i form av stipender. Stipendtildeling er ikke avhengig av medlemskap i foreningen (unntatt honnørstipend og stipend for eldre fortjente medlemmer.) 

Stipendene tildeles etter søknad (unntatt honnørstipend og stipend for eldre fortjente medlemmer), og stipendkomiteen avgjør stipendtildeling og omfang etter skjønnsmessig vurdering. Forhold som tas i betraktning er blant annet produksjonsomfang, vanskelighetsgrad, aktivitet, søknadsbegrunnelse og tildeling av alle typer stipender de siste fem årene.

Søknadsskjemaer er aktive på denne siden hvert år fra midten av september.

Ta kontakt på post@translators.no eller på telefon 22 47 80 90 hvis du har problemer med utfyllingen.

Ett av tildelingskriteriene er samlet produksjonsmengde. Medlemmer i Norsk Oversetterforening innrapporterer sin produksjon via «Din side» på dette nettstedet. Innlogging med brukernavn (ID) og passord. Klikk deg inn på Produksjon og videre til Ny produksjon. Medlemmers produksjonsskjema skal ikke vedlegges søknaden. 

Søkere som ikke er medlem i Norsk Oversetterforening, legger ved fullstendig liste over utgitte/oppførte titler. Eventuelt kan PRODUKSJONSSKJEMA benyttes.
Det er VIKTIG å svare på alle de spørsmål som stilles.

Hvordan søke stipend

DiversestipendArbeids/prosjektstipendProsjektstipend for pensjonisterEtableringsstipendHonnørstipendStipend til eldre fortjente medlemmer
Erstatter tidligere reise/studiestipend. Stipendets størrelse relateres til produksjonsmengde, vanskelighetsgrad, søknadsbegrunnelse, aktivitet samt tildeling av alle typer stipender de siste fem år. Maksimalt tildelingsbeløp er kr 60 000.

NO har elleve rullerende arbeidsstipender, hvorav ett kan deles opp i prosjektstipender og ett som fortrinnsvis tildeles nyetablerte oversettere. Det utlyses årlig arbeidsstipender på kr 230 000 (2016). Det kan søkes om ett-, to- eller treårig arbeidsstipend, samt prosjektstipend av tre, fire eller seks måneders varighet. Arbeidsstipend tildeles normalt ikke for mer enn tre år sammenhengende. Søknaden må inneholde en beskrivelse av det skjønnlitterære arbeidet det søkes støtte til. Arbeidsstipend kan tildeles på grunnlag av et formulert prosjekt eller særskilte behov. Det kan gjelde spesielt arbeidskrevende oversettelse(r), men også relevant forsknings- og formidlingsarbeid, og det kan gjelde særskilt oppdateringsbehov for heltidsoversettere. Søknadsbegrunnelse, produksjon, aktivitetsnivå, tidligere stipendtildeling osv. er tildelingskriterier. Tildelt arbeids/prosjektstipend medfører rapportplikt. Søknader om arbeids/prosjektstipend må vedlegges kopi av den første siden i utskriften av siste tilgjengelige skatteoppgjør. Også oversettere i fast stilling kan søke arbeids/prosjektstipend, med begrunnelse i redusert stilling (maks 50 % stilling).

Stipendet kan tildeles søkere som er fylt eller fyller 67 år i stipendåret. Samme kriterier som for  de øvrige arbeids/prosjektstipender gjelder.

 Stipendet skal primært tildeles oversettere som er i en etableringsfase. Søkere skal kunne vise til en viss litterær produksjon. Stipendet skal dekke utgifter til for eksempel datautstyr, ordbøker, kontorinnretninger m.m. Stipendet kan også søkes for reetableringsformål som krever at man har vært ute av virket over en viss periode. Maksimalt tildelingsbeløp er kr 60 000. Det kan være hensiktsmessig å sette opp et budsjett for bruken av stipendet.

 Stipendet kan ikke søkes, men tildeles fortjente medlemmer etter oppnådd pensjonsalder. Det kan tildeles tre stipender à kr 20 000 per år. NOs honnørstipend er en engangstildeling.
 Stipendet er en påskjønnelse for mangeårig og verdifull oversetterinnsats. Stipendet er på kr 20 000 i året og varer livet ut hvis det ikke sies opp av stipendiaten. Stipendet kan ikke søkes, men tildeles av foreningens stipendkomité. Det kan tildeles tre stipender hvert år.