Om å søke stipend

Kjære kollega!

Stipendkomiteen for oversetterne vil gjerne gi noen råd til deg som ønsker å søke på årets stipender, både Statens kunstnerstipend og Norsk Oversetterforenings (NOs) stipender.

For det første vil vi komme med en oppfordring: Søk statens stipend! Du kan godt søke statens stipender i tillegg til NOs, og du kan søke de samme stipendtypene begge steder. På den måten øker sjansene til uttelling. I heldigste fall kan du få stipend både fra staten og NO. Du kan få innvilget diversestipend begge steder hvis du søker på grunnlag av innbyrdes forskjellige prosjekter. Du kan ikke få innvilget arbeidsstipend fra begge steder på en gang.

Vær oppmerksom på at diversestipender i staten ikke er relatert til produksjon. Det betyr at oversettere med få titler, men med en velbegrunnet søknad kan få et større stipendbeløp i staten enn i NO. Bare søknader basert på konkrete og dokumenterbare faglige behov har sjanse til å vinne fram. Husk at det er rapporteringsplikt på alle de statlige stipendene.

Om NOs diversestipend (erstatter reise-/studiestipend): Husk at stipendbeløpet er produksjonsbasert etter en fordelingsnøkkel som tradisjonelt har gitt en gjennomsnittlig uttelling på cirka 1000 kroner per utgitt tittel totalt. Det ligger ingen automatikk i dette beløpet. Det modifiseres etter en rekke tilleggskriterier, som titlenes størrelse og vanskelighetsgrad, søkerens aktivitetsnivå, samlet stipenduttelling siste fem år, begrunnelse etc. Stipendbeløpet kan i praksis ligge både under og over den tentative normen på 1000 kroner per tittel. Likevel gir normen en pekepinn om rammen det er realistisk å søke innenfor. Hvis du har konkrete reise- eller studieplaner, så gjør kort rede for dem. Ikke alle har konkrete planer, likevel har de fleste av oss behov for å reise og drive kunnskapstilegnelse og faglig kompetanseheving i vårt virke som oversettere. Denne ofte tidkrevende virksomheten er tellende for dette stipendet. Diversestipendet skal være et bidrag til å fremme den enkeltes søkers kunstneriske virksomhet. Det kan gis støtte til blant annet kurs, reiser, fordypning/studier (ikke grunnutdanning), materialer, utstyr, konsulentbistand osv. Det kan søkes til flere formål på samme skjema. Det er ikke rapporteringsplikt på NOs diversestipend.

Hvis du søker NOs arbeidsstipend eller prosjektstipend, så beskriv kort hvilke prosjekter eller oversetteroppdrag du har for stipendperioden. Det er en fordel å ha dokumenterbare oversetteroppdrag å vise til på forhånd når du søker arbeidsstipend, men ingen betingelse. Det avgjørende er at jobbene kommer underveis, og at du er yrkesaktiv som oversetter i stipendperioden. NOs arbeidsstipend og prosjektstipend er rapportpliktige.

Generelt om alle typer stipender: Stipendene skal fremme kunstnerisk produksjon. Søknadene må ha en faglig begrunnelse. Skriv kortfattet hvordan du som oversetter vil utnytte stipendet. Ligningsattest skal legges ved søknad om arbeids-/prosjektstipend. Overhold søknadsfristen! For sent innkomne søknader blir ikke behandlet.

Lykke til!

Hilsen stipendkomiteen for oversetterne