Regjeringen utvider kompensasjonsordningene

29. mai la regjeringen fram at de både utvider og bevilger mer penger til kompensasjonsordningene for kultur.

«Regjeringen vil bidra til mer aktivitet når smittespredningen i samfunnet er under kontroll og foreslår å forlenge kompensasjonsordningene for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet til 31. august, samtidig utvides ordningene med 1,5 milliarder kroner», heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet. Les mer

Norsk Oversetterforenings høringsuttalelse

Kunstens autonomi og kunstens økonomi. Norsk Oversetterforenings høringsuttalelse.
Vi viser til departementets høringsbrev av 11. februar, ref. 15/424. Vi viser også til og stiller oss bak Kunstnernettverkets høringssvar av 10. april, samtidig ønsker vi imidlertid å trekke frem ytterligere noen momenter. Les mer

Kunstnernes økonomi i søkelyset

Vigdis Moe Skarstein overleverte 28. januar sin rapport Kunstens autonomi og kunstens økonomi til kulturministeren. Dette er hennes og referansegruppens anbefalte tiltak som kan bedre kunstnernes økonomi. Et viktig underlagsmateriale for utredningen er Telemarksforsknings Kunstnerundersøkelsen 2013, basert på spørreundersøkelse om kunstnernes levekår som ble sendt til medlemmene av 30 kunstnerorganisasjoner.

Les mer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien 2O14

Høringssvar sendt til Kulturdepartementet 15.8.2014

Vi viser til departementets brev av 16. mai 2014, ref. 14/2284, samt møte i departementet 25. juni og takker for muligheten til å komme med innspill. Vi viser også til Kunstnernettverkets og de andre skribentorganisasjonenes innspill.  Vi opplever at de fleste punktene i mandatet vanskelig lar seg besvare med utgangspunkt i oversetterøkonomien, og har derfor valgt en noe annen innfallsvinkel. Les mer