Kulturdepartementet. logo

Fagpolitisk

Arbeidet med ny boklov er i gang

– Folk i hele landet skal ha tilgang til et mangfold av litteratur. Derfor vil regjeringen legge frem en ny boklov som skal sikre forutsigbarhet, bredde og kvalitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre skal lede utredningsarbeidet i forkant.

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil legge frem en boklov som sikrer fastprissystemet. Mye har skjedd i bokmarkedet siden forrige lovforslag i 2013, blant annet konsumeres stadig mer av litteraturen gjennom strømming og lyd. Det er derfor behov for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget før et nytt lovutkast kan sendes på høring. Det er også nødvendig å se hele det litteraturpolitiske virkemiddelapparatet i sammenheng. Utredningen skal derfor vurdere hva som hører hjemme i en boklov, og hva som krever andre tiltak enn lovregulering.

– Litteraturen er en nøkkel til kritisk refleksjon, utvikling og gode opplevelser. Den kan gi innsikt som styrker muligheten til å delta i samfunnet og å ta egne valg. Derfor er det viktig at det skapes god litteratur som er tilgjengelig for alle. Jeg er glad for å meddele at vi nå setter i gang et utredningsarbeid med påfølgende lovprosess slik at vi så raskt det lar seg gjøre, kan foreslå en ny boklov for Stortinget, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– En oppdatert boklov og et virkemiddelapparat tilpasset dagens bokmarked er avgjørende for å sikre litteraturen, lesing og et godt bibliotektilbud i framtida. Jeg ser fram til å bidra til å bygge en plattform for det norske litterære systemet de neste tiåra, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Departementet vil involvere de ulike aktørene i bokbransjen gjennom møter og muligheten for skriftlige innspill i forbindelse med utredningsarbeidet.

NORSK OVERSETTERFORENING