Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlag har 5. august 2020 fattet vedtak om ny fordeling av bibliotekvederlag for skjønnlitterære forfattere og oversettere. I vedtaket fra forhandlingsutvalget står det følgende:

Etter en skjønnsmessig vurdering av alle parters anførsler, har forhandlingsutvalget derfor fattet vedtak om at det bibliotekvederlaget som samlet tilkommer de fem organisasjonene, skal fordeles slik mellom dem: 

  • Den norske Forfatterforening – 32 %  
  • Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere – 19 %  
  • Norsk Oversetterforening – 19 %  
  • Norske Dramatikeres Forbund – 19 %  
  • Forfatterforbundet – 11 %

NO vil altså få en noe lavere andel av vederlaget enn vi har fått de siste årene.

Vedtaket gjelder for perioden 2019-2021, men kan overprøves ved voldgift dersom noen av organisasjonene krever det. Eventuell stevning til voldgiftsretten må være innsendt til Kulturdepartementet senest 5. oktober 2020. Dette gir styret god tid til å drøfte om saken skal bringes videre til voldgift.