Medlemsrettet virksomhet

Medlemsrettet virksomhet


NO skal ivareta og styrke foreningen som sosialt og faglig tyngdepunkt for medlemmene. Det er også en løpende oppgave å skolere medlemmene fagpolitisk og gjøre dem i stand til å ivareta sine egne interesser på best mulig måte.


Et viktig mål for programperioden vil være å jobbe og lobbe for å bedre rammevilkårene for oversettere og andre frilansere, når det gjelder skatt, trygd og andre sosiale ytelser, samt pensjon. Noe har skjedd de siste par årene, blant annet har ikke-ansatte lønnstakere fått mulighet til å få skattefritak for pensjonssparing og rett til barselpenger. Men mye gjenstår. Dette er et langsiktig arbeid. Det er allerede tatt initiativ til et samarbeid med flere andre foreninger om dette, og konkrete tiltak vil utformes i samarbeid med disse.


Foreningen skal:


· arbeide for kompetanseheving blant medlemmene når det gjelder rettigheter,


forhandlingsteknikk ved kontraktinngåelse m.m.


· støtte og hjelpe enkeltmedlemmer når de har behov for det


· vurdere å utvide antallet interne arbeidsstipend


Vi har de siste årene aktivt søkt kontakt med uorganiserte oversettere, både gjennom informasjon om


foreningens arbeid og invitasjoner til å delta på arrangementer i foreningens regi. Dette arbeidet vil vi


intensivere.

NORSK OVERSETTERFORENING