Vi har nå fått se en kopi av en konfidensiell avtale mellom Norsk Filmforbund og de tre store kommersielle kringkasterne i Norge. Avtalen fastslår etter sin ordlyd at alle våre rettigheter i medhold av åndsverkloven overføres til de kommersielle kringkasterne. Til gjengjeld mottar Filmforbundet et hemmelig antall millioner for å klarere rettighetene.

Det avtaleeksemplaret vi har mottatt er ikke signert, men måten dokumentet er kopiert på, tyder på at signaturene er blitt sladdet over før kopiering. Selv om navnet på de kommersielle kringkasterne ikke fremgår av kopien, vet vi at Filmforbundet, sammen med advokatfirmaet Grette, har forhandlet om klareringsavtale med de tre store kommersielle kringkasterne, og navnene på disse framgår også i artikkel i Rushprint av 18. april.

Til tross for at de fire avtalepartene har påberopt seg konfidensialitet, anser vi det som vår plikt å gjøre avtalen tilgjengelig for våre medlemmer idet den har store konsekvenser for skribentforeningene i Rådhusgata, og da særlig Dramatikerforbundet, og for den enkelte forfatter både økonomisk og når det gjelder forvaltning av rettigheter.

NO har sammen med de andre skribentorganisasjonene skrevet et brev til Filmforbundet med kopi til tv-kanalene hvor det heter at vi vil fraråde våre medlemmer å overføre sine forfatterrettigheter til Filmforbundet.

Avtalen er dårlig juridisk håndverk og etterlater en rekke uavklarte spørsmål. Det kan derfor i noen sammenhenger være vanskelig å fastslå innholdet i avtalen. Dramatikerforbundet har analysert avtalen og dette er deres oppsummering:

  1. Avtalen omfatter alle rettighetshavergrupper med unntak av skuespillere, produsenter og utvalgte musikergrupper. Videre fastslår avtalen at alle rettigheter i medhold av åndsverkloven nå overføres til F©R/Filmforbundet. Slik vi leser avtalen, forplikter den de aktuelle kringkasterne til å tvinge frem avtaler med produsentene, noe som innebærer at vår rettighetsgruppe må gi alle sine rettigheter til F©R/Filmforbundet. Vi mener dette er ulovlig.
  2. Etter hva vi har klart å bringe på det rene, finnes ingen egen juridisk person som heter F©R. Det organisasjonsnummeret som er oppgitt i avtalen tilhører Filmforbundet. Alle rettighetene og det ukjente pengebeløpet som avtalen regulerer går derfor til Filmforbundet, eller en organisasjon som Filmforbundet fullt ut kontrollerer.
  3. Summen Filmforbundet har mottatt er hemmelig. Det er uklart hvordan Filmforbundet skal fordele midlene til rettighetshavere. Det er også uklart hvor meget Filmforbundet kan ta i administrasjonsgebyr. Det fremgår ikke av avtalen hvor eventuelt overskudd skal gå, eller hvordan fremtidige suksesser skal premieres.
  4. Avtalen innebærer at alle vederlag som tilfaller vår rettighetshavergruppe blir sendt videre som nevnt ovenfor. Det kan være uklart om dette for eksempel innbefatter filmretten, som normalt utgjør halvparten av hva den enkelte får i vederlag for en produksjon. Manus­forfatters videre rett til bruk av sine verk vil etter dette bli overført til kringkasterne, og dere må forhandle med dem for å kunne utnytte verket til for eksempel bokutgivelse, teater, spill med mer.
  5. Avtalen er meget langvarig. I utgangspunktet varer den i fem år, med rett til ytterligere ti års forlengelse på samme vilkår. Videre innbefatter avtalen en 10 års lisensperiode med en rett til ytterligere ti års forlengelse på hemmelige vilkår.
  6. Sett i lys av det samarbeidet vi har hatt med Filmforbundet det siste året oppfatter vi disse hemmelige avtaleinngåelsene som dypt illojale. Filmforbundet kan med dette også undergrave store deler av Norwacos virksomhet på en slik måte at Filmforbundet nå vil overta deler av deres rolle.
  7. Spørsmålet er hvilken interesse Filmforbundet har av å selge unna dramatikernes rettigheter uten å spørre oss. Vi vet ikke svaret, utenom at de må ha sett klare egeninteresser i dette.

Vi vil på det aller sterkeste fraråde alle våre medlemmer, og uavhengige som faller inn under samme gruppe rettighetshavere, å undertegne avtaler som innebærer noen form for overføring av rettigheter til F©R/Filmforbundet.

Vi er også kjent med at Filmforbundet tidligere har prøvd å verve våre medlemmer til å inngå medlemskap i F©R/Filmforbundet ved å antyde at de faktisk sitter på våre medlemmers penger, og at gebyret vil bli lavere hvis det inngås slikt medlemskap.