Regjeringen la 18.8. frem forslag til Lov om omsetning av bøker (bokloven).

Loven erstatter bokforskriften av 2014 om unntak fra konkurranseloven og følger opp gjeldende Bokavtale. Bokloven skal først og fremst sikre fastprissystemet, som er et viktig virkemiddel for å oppnå hovedmålene i norsk litteraturpolitikk: bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, samt tilgjengelighet for alle. Fastprisen er svært viktig for å sikre rettferdige konkurransevilkår i bokbransjen og er slik med på å holde liv i et mangfold av forlag. Forslaget legger opp til rullerende fastprisperiode fra utgivelsesdato og 12 eller 18 måneder fremover i tid, slik at alle utgivelser får like lang fastprisperiode, i motsetning til i dagens bokavtale der fastprisperioden utløper 1. mai året etter utgivelsen. Videre foreslås det at fastprisperioden skal gjelde for verk, ikke format. For oversettere, som ikke får salgsavhengig honorar av papirbøker, bare e- og lydbøker, er det litt usikkert hva som er gunstigst.

Normalavtaler og retten til rimelig vederlag
For oversetterne er nok § 4, som omhandler normalkontrakter, den viktigste i lovforslaget. Forfattere og oversettere har riktignok per i dag anledning til å inngå slike avtaler, men det er gjennom et unntak fra konkurranseloven. I det nye lovforslaget omfattes for øvrig også bokillustratører og -designere, noe som er gledelig.

Forslaget legger ikke føringer for innholdet i normalkontrakten, men i høringsnotatet vises det til § 69 i åndsverkloven, som gir opphaver rett til rimelig vederlag ved overdragelse av opphavsrett. Departementet vil videre vurdere om denne retten skal presiseres i forskrift til loven og om bruk av normalkontrakter skal pålegges også aktører som ikke har deltatt i kontraktsforhandlingene, herunder utenlandske aktører. Med tanke på de mange utenlandske lydbokaktørene som de siste årene har kontaktet norske oversettere, er dette gode nyheter.

Lovforslaget skal nå ut på høring med høringsfrist 18. november og NO skal frem til da sette seg grundigere inn i lovforslaget og komme med sitt høringsinnspill.

Les mer her:

Lovforslaget: https://www.regjeringen.no/contentassets/6e7b0483c7124c5683b036fbc18322aa/forslag-til-lov-om-omsetning-av-boker-bokloven.pdf

Høringsnotatet:
https://www.regjeringen.no/contentassets/6e7b0483c7124c5683b036fbc18322aa/horingsnotat-ny-lov-om-omsetning-av-boker-bokloven.pdf