Høringssvar sendt til Kulturdepartementet 28. august 2014 

Vi viser til departementets høringsbrev av 2. juni 2014, samt e-post av 30. juni som utsatte høringsfristen til 1. september og takker for muligheten til å uttale oss.

Oppnevning og sammensetning av råd og fagutvalg
Norsk Oversetterforening støtter utredningsgruppens forslag om å videreføre dagens struktur med et sentralt råd samt fagutvalg nedsatt av rådet. Vi mener at forslagene om større fleksibilitet i forvaltningen av Norsk kulturfond og ønsket om et mer strategisk kulturråd, er gode, men frykter samtidig at dette kan få noen uheldige konsekvenser. Blant annet vil et slikt råd få atskilling større definisjonsmakt enn hva tilfellet er i dag, noe som vel må være i strid med det uttalte ønsket om maktspredning. Vi vil også få understreke betydningen av å utnevne personer med solid kunstfaglig kompetanse til rådet, om det skal ha den nødvendige legitimitet i fagmiljøet. Vi anbefaler derfor å opprettholde rådets størrelse på 10 personer.

I rapporten tas det til orde for en overføring av oppgaver fra rådet til fagutvalgene, der rådet ikke lenger skal delta i søknadsbehandlingen, heller ikke for større saker. Vi forstår at dette kan oppfattes som en effektiviseringsgevinst, men er bekymret for den effekt det vil ha på rådet som fagorgan. Det er ofte gjennom behandling av og diskusjon om enkeltsøknader at rådsmedlemmene erverver seg kunnskap om andre fagfelt enn sitt eget, og bibeholder kunnskapen på sitt felt. Vi frykter at et råd som utelukkende skal vie seg de overordnede strategier, og som er uten forankring i hverdagsbeslutninger, lett kan forfalle til et rent supperåd.

Hensiktsmessig organisering – direktoratsoppgaver vs. armlengdesoppgaver og spørsmålet om deling av rådet
Rapporten gir en god gjennomgang av kulturrådets historikk, og presenterer en instruktiv og klargjørende utredning av den dobbeltrollen Kulturrådet tvinges inn i når det skal ivareta både direktorats- og armlengdesoppgaver, oppgaver som krever motstridende rasjonaliteter og styringslinjer. Nettopp derfor stiller Norsk Oversetterforening seg undrende til utvalgets konklusjon, nemlig at konflikten mellom de to oppgavetypene kan løses gjennom en ren navneendring. Vi lar oss ikke overbevise av argumentene om at en større organisasjon nødvendigvis er mer effektiv, vi frykter at den snarere kan bli mer byråkratisk. Vi frykter også at en økende mengde direktoratsoppgaver kan medføre en indre vektforskyvning i retning av forvaltning og byråkrati, og gjøre Kulturrådet til et mindre fleksibelt og frittenkende organ.

Norsk Oversetterforening mener derfor at mindretallets forslag om at de direktoratsoppgavene som i dag ligger under Kulturrådet, skilles ut og flyttes til en ny direktoratsorganisasjon for kultursektoren, er klokt og velbegrunnet, og anbefaler at det konsekvensutredes.

Forslag om navneendring
Vi er uansett av den oppfatning at den foreslåtte navneendringen er misforstått, ikke minst fordi det nye, mer strategiske organet ikke vil ha oppgaver som normalt oppleves som styreoppgaver. Vi mener rådet bør bli hetende Kulturrådet, mens fagadministrasjonen, enten det skilles ut eller forblir en del av samme organisasjon, bør finne et annet navn som tydeligere signaliserer at det er et forvaltningsorgan.

Post 74
Norsk Oversetterforening er enig i at Kulturrådets forvaltningsmyndighet over post 74 er uklar, og støtter forslaget om å overføre de tiltak på post 74 som ikke egner seg for kulturfaglig vurdering, til kulturdepartementets budsjett.

Stipendbehandlingen
Rapporten foreslår en endring av stipendkomitéstrukturen med færre, rådsoppnevnte komiteer, samt avvikling av Utvalget for statens kunstnerstipend og garantiinntekter. Forslaget om å slå sammen komiteer, og flytte stipendbehandlingen bort fra kunstnerorganisasjonene har vært fremmet flere ganger. Vi stiller oss negative til forslaget av flere årsaker.

Dagens ordning med 24 fagspesifikke, sakkyndige komiteer er et system basert på fagfellevurdering. Behandlingen er grundig, og preget av omfattende kjennskap til det aktuelle feltet. Rapporten antyder at nåværende system er prinsipielt problematisk og ikke kommer uorganiserte kunstnere til gode. Vår erfaring og statistikk viser det motsatte. Dagens komiteer velges i de fleste tilfeller på kunstnerorganisasjonenes årsmøter, oftest ved direkte valg – en demokratisk og åpen prosess. Uorganiserte oversettere søker og tildeles stipend på like linje med organiserte.

Rapporten foreslår at komiteen skal settes sammen av det departements-oppnevnte rådet, «på samme grunnlag og etter samme prinsipper som oppnevning av medlemmer til fagutvalgene» (s. 54). Vi kan vanskelig se hvordan dette kan gi maktspredning. Vi mener det snarere vil føre til maktkonsentrasjon rundt rådet og fagutvalgene og lavere kvalitet i søknadsbehandlingen. Kunstnerorganisasjonene utfører i dag et betydelig, ubetalt merarbeid under stipendbehandlingen, og en omlegging vil derfor medføre høyere kostnader. Vi mener at til fagovergripende komiteer vil gjøre det vanskelig å sette prosjekter opp mot hverandre i en vurderingsprosess, og frykter at mer marginale kunstformer kan komme til å lide om man går bort fra en dagens kvoteordning.

 

Norsk Oversetterforening
Ika Kaminka
leder