av foreningsleder Hilde Lyng

Den påtroppende regjeringen er full av fagre løfter til kulturlivet i Hurdalsplattformen 2021–2025: De to regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har begge lovet at kulturen på sikt skal få 1 % av statsbudsjettet.

Det viktigste punktet for bokbransjen i Hurdalsplattformen, er arbeidet med en boklov, som kulturminister Anette Trettebergstuen tidligere har lovt at skal igangsettes i løpet av de første 100 dagene. Arbeidet med den nye bokloven skal ledes av nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. En boklov som sikrer fastprissystemet er viktig for å sikre bredde, mangfold og forutsigbarhet i litteraturbransjen. For oss oversettere er det også svært viktig at normalavtalene kan forankres i lov, slik at det ikke lenger er nødvendig med unntak fra konkurranselovgivningen for å inngå tariffliknende avtaler. Skribentorganisasjonene har allerede satt i gang arbeidet med et felles innspill til boklovsarbeidet.

Regjeringen lover også en satsing på innkjøpsordningene og en ny leselyststrategi. Begge deler er potensielt gode nyheter for oss, og Norsk Oversetterforenings innkjøpsordningsutvalg vil spesielt jobbe for at ordningen for oversatt litteratur styrkes og at også oversatte barne- og ungdomsbøker skal innlemmes i prøveordningen for innkjøp til utvalgte skolebiblioteker.

Regjeringen har som uttalt mål å sikre rettferdig pensjon for alle, og lover i plattformen at lov om offentlig tjenestepensjon skal endres slik at det gis pensjon fra første krone så snart som praktisk mulig. Pensjonsutvalget i Norsk Oversetterforening vil jobbe for at retten til pensjon fra første krone også skal gjelde for frilansere.

Trettebergstuen har gått til valg på at bevilgningen til kunstnerstipender på sikt skal økes med 100 millioner, tilsvarende de 309 midlertidige arbeidsstipendene som ble innvilget i koronaåret 2020. Hvor stor del av denne økningen som eventuelt kommer i tilleggsproposisjonen som legges frem i november, er uvisst. Norsk Oversetterforening vil uansett arbeide målrettet for at noen av disse stipendene skal tilfalle kunstnergruppen skjønnlitterære oversettere, som ikke har fått økt stipendkvoten siden 2001.