Etter to års forhandlinger er vi endelig i havn med en ny normalkontrakt. Vi mener at vi har kommet frem til et resultat som både sikrer oversetternes rettigheter og gir forleggerne større fleksibilitet i utnyttelsen av oversatte titler.

Bakgrunnen for forhandlingene
Normalkontrakten av 2006 regulerte utnyttelse av oversettelser i både papirformat, som lydbøker og e-bøker, og gjenbruksbetingelser (nyutgave/nytt opplag etter utgivelsesåret pluss fem kalenderår). Slik utnyttelse skulle honoreres med en prosent av grunnhonoraret, 25 % for lydbok, 15 % for e-bok, 10 % for gjenbruk.

Da det viste seg at e-boken ikke førte til den utvidelsen av bokmarkedet mange hadde forestilt seg, ble det i 2010 inngått en protokoll som ga unntak fra denne bestemmelsen. I stedet ble det innført en «trappetrinnsmodell», der oversetteren får en viss andel av tilleggshonoraret ved utgivelsen av e-boken, og deretter ytterligere betaling når salget overstiger først 500 og deretter 1000 eksemplarer. Denne protokollen har senere vært fornyet og justert en rekke ganger.

Etter at lydboksalget stupte på begynnelsen av 2010-tallet, ble det laget en tilsvarende modell for lydbok, og siden 2014 har vi hatt en unntaksprotokoll med tilhørende trappetrinnsmodell også for lydbøker; 10 % ved utgivelse, deretter nye 5 % ved 1000, 1500 og 2000 solgte eksemplarer. Også denne protokollen har vært fornyet og justert flere ganger. I tillegg har vi fått strømmetjenestene for lydbøker, som ikke var fanget opp i 2006-avtalen. Her ble det derfor fremforhandlet egne avtaler med de ulike lydbokforlagene etter hvert som de startet sine strømmetjenester.

Alle disse unntakene, protokollene og tilleggene – det er rundt 13 av dem – gjorde etter hvert normalavtalen temmelig uoversiktlig. I tillegg har det vist seg at gjenbruk av oversatte titler er svært lavt, noe som ifølge forleggersiden dels skyldes lave salgstall for gjenbrukstitler, dels en høy terskel for gjenutgivelse i form av gjenbrukshonorar til oversetteren.

Resultatet: Normalkontrakt 2020
Nå foreligger altså en ny kontrakt. Det viktigste blir som det var: Normalhonoraret blir som før, og beregnes som tidligere etter oversettelsens omfang. Satsen er rundet opp en anelse til 217 kroner per 1000 tegn og vil fortsatt justeres årlig i samsvar med lønnsutviklingen for ansatte i de større forlagene. Dette utgjør grunnhonoraret, og gir forlaget rett til å bruke oversettelsen i utgivelsesåret pluss fem kalenderår (rettighetsperioden). Endringene i den nye normalkontrakten gjelder først og fremst tilleggsutnyttelse og gjenbruk. Der blir nå honoraret i stor grad salgsavhengig.

E-bok: Et påslag på 2,5 % av grunnhonoraret gir rett til utnyttelse i rettighetsperioden. Dersom forlaget vil holde e-boken i salg etter dette, skal oversetteren ha en lisensavgift (royalty) på 10 % av forlagets nettoinntekt av salget av e-boken.

Lydbok blir heretter honorert med lisensavgift (royalty) fra første eksemplar, enten det er fysisk (CD) eller digitalt. For fysiske eksemplarer: 6 % av forlagets nettoinntekt. For nedlasting av digitale eksemplarer og strømming: 12,5 % i fastprisperioden, deretter 10 %. Når oversettelsen utgis som lydbok, skal oversetteren ha 5 % av oppjustert grunnhonorar som forskudd på royalty.

Gjenbruk heter ikke lenger gjenbruk, men forlengelse av eneretten. Dersom forlaget ønsker å forlenge sin enerett til å utnytte verket som trykt bok, skal oversetteren ha 5 % lisensavgift (royalty) av forlagets nettoinntekt.

Denne omleggingen gjør at honoraret til oversetteren ikke lenger innebærer noen økonomisk risiko for forlaget dersom det vil utnytte en oversettelse på flere måter eller over lengre tid. Den nye normalkontrakten legger derfor godt til rette for at forlaget kan gi sine lesere og lyttere et mer fleksibelt tilbud. Det er også grunn til å tro at dette vil kunne føre til at langt flere oversettere vil oppleve at oversettelsene deres kommer ut som lydbok i stykksalg, siden det ikke lenger blir mulig å utgi lydbøker bare for strømming. Samtidig skal det ikke legges skjul på at den nye avtalen gir noe dårligere vilkår for strømming enn vi hittil har hatt. Dette vil først og fremst gå ut over de mest populære titlene, mens den «gjennomsnittlige» lydboken kommer noe bedre ut.

Overgang til ny avtale
Den nye avtalen trådte i kraft 1. januar 2020, og vil gjelde for alle kontrakter inngått etter den datoen. Kontrakter inngått før 1.1.2020 fortsetter å gjelde slik de er. Men siden alle protokoller og unntak fra Normalkontrakt 2006 peker fremover mot den nye avtalen som nå endelig er på plass, skal honorarvilkårene i normalkontrakt av 2020 avløse de tidligere honorarvilkårene for e-bokkontrakter inngått etter 15.12.2010 og lydbokkontrakter inngått etter 1.3.2014, i henhold til gjeldende midlertidige avtaler og protokoller.

Forleggerne har imidlertid bedt om å få ett års frist på å legge om sine systemer, slik at overgangen fra gammel til ny ordning senest trer i kraft 1.1.2021. Oversetteren skal da ha avregning og oppgjør for salg etter den gamle ordningen per 31.12.2020. Det er opp til det enkelte forlag når de klarer omleggingen, men oversetteren skal varsles på forhånd.

Dersom første gangs utnyttelse som e-bok eller lydbok finner sted etter 1.1.2020, skal vilkårene i Normalkontrakt 2020 gjelde for all omsetning av e-boken/lydboken.

Forlag og oversetter kan avtale at de fra et angitt tidspunkt generelt skal gå over til å følge vilkårene i normal­kontrakten 2020. Ny avtale skal da inngås skriftlig, og dette må gjøres før ny tilleggsutnyttelse eller gjenbruk (forlengelse av rettighetsperioden) faktisk finner sted. Oversetterens honorar for utnyttelse av oversettelsen iht. tidligere inngåtte avtaler skal avregnes ved overgangen til de nye honorarsystemene i normalkontrakt 2020. Juridisk sett er allerede inngåtte avtaler bindene for avtalepartene, med vi vil likevel oppfordre medlemmene til å gå over til den nye ordningen, da vi mener at den på sikt vil være tjenlig for begge parter.

 

En protokoll med regler for overgangen fra gammel til ny avtale er under utarbeidelse og vil legges ut på nettsiden så snart den er klar.

 

Du finner den nye kontrakten her.