Oversettere og tolker er uvurderlige brobyggere i en urolig verden. Arbeidet de utfører, innebærer til tider høy risiko. Oversettere og tolker opplever stadig å bli forfulgt, kidnappet, anklaget for spionasje, fengslet, torturert og til og med drept. Til tross for dette har ikke disse yrkesgruppene noe særskilt vern i Genève-konvensjonene eller annen folkerett.

I vår vedtok FN en resolusjon som beskytter journalister som arbeider i konfliktsoner. Red T, en ideell organisasjon som jobber for oversettere og tolker i høyrisikosoner, ber nå FN om å gi oversettere og tolker det samme vernet. Red T har sammen med fem andre organisasjoner sendt ut et opprop hvor de krever at FN snarest viser at de tar oversetternes og tolkenes utsatte posisjon på alvor. En FN-resolusjon vil være et viktig første skritt mot å sikre de mange oversetterne og tolkene som daglig utsettes for overgrep, beskyttelse gjennom folkeretten.

Vi oppfordrer alle til å undertegne oppropet her.

Ansvarlige for oppropet er Red T, the International Association of Conference Interpreters (AIIC), the International Federation of Translators (FIT), the International Association of Professional Translators and Interpreters (IAPTI), Critical Link International (CLI) and the World Association of Sign Language Interpreters (WASLI).