Som følge av en endring i åndsverkloven ble det med virkning fra 2005 bestemt at rettighetshavere skal gis kompensasjon for lovlig, privat kopiering av lyd og bilde. Midler til privatkopieringsvederlaget bevilges årlig over statsbudsjettet, og ca. to tredjedeler av vederlaget skal gå til individuell fordeling via Norwaco. Fordelingen av NOs del av midlene er basert på statistikk over solgte lydbøker, og disse midlene fordeles per tittel av solgte lydbøker. Vederlag for lydbøker som genererer mindre enn kr 500, og for lydbøker der oversetter er død, deler NO ut som diversestipender. Det er utarbeidet eget søknadsskjema for dette stipendet. Antall stipender vil variere fra år til år.

Stipendet kan søkes av alle oversettere som har fått utgitt skjønnlitterær oversettelse som lydbok i det året (de årene) vederlaget er utbetalt for. Tildeling av stipend er ikke avhengig av foreningstilknytning.


Merk at det ikke kan søkes på bakgrunn av utgivelser i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.


Stipendet tildeles som diversestipender på inntil kr 25000.


Stipendet utlyses i år 24. juni med søknadsfrist 10. august. Tildeling og utbetaling foretas av Norsk Oversetterforenings stipendkomité innen utgangen av august.

Søknadsskjema – skrives ut og fylles i.