Leser søker bok har fått midler fra Fritt Ord og Kulturrådet til å arrangere et flerspråklig skriveverksted for unge voksne. Verkstedet gir flerspråklige unge forfattere mulighet til å utforske litteraturen på to språk samtidig og bruke den flerspråklige delen av seg selv for å berike den litterære hylla i Norge.

Fra utlysningen:

Norge er et flerspråklig samfunn. Likevel finnes det få arenaer der unge flerspråklige får mulighet til å utforske språkmangfoldet sitt skjønnlitterært. Dette vil Leser søker bok gjøre noe med! I 2023 arrangerer vi et flerspråklig skriveverksted for unge voksne. Målet er å samle mennesker som ønsker å utforske sitt eget språklige mangfold gjennom skjønnlitterær skriving og diskusjon.

Hvis du er mellom 18-34 år, flerspråklig og skriver skjønnlitteratur, er dette verkstedet for deg!

Gjennomføring av skriveverkstedet
Verkstedet vil bestå av seks helgesamlinger i 2023; tre i vårsemesteret og tre i høstsemesteret. Alle deltagerne sender inn nyskrevet tekst på to språk før hver samling. Vi har plass til åtte deltagere.

Under samlingene skal vi få faglig påfyll, gå gjennom sentrale skrivetekniske grep og gi hverandre tilbakemeldinger. Vi skal diskutere språk, litteratur og ulike litterære tradisjoner. Hvordan kan vi bruke vår mangfoldige språklige og kulturelle kompetanse til å skrive skjønnlitterært? Hvordan kan vi skape noe nytt?

Hver av deltagerne i verkstedet utgjør en ressurs og bringer med seg en bakgrunn som er interessant for alle. Til hver samling vil vi fokusere på de ulike litterære tradisjonene som finnes i gruppa. Vi forbereder oss ved å lese kjente litterære tekster fra de ulike språkområder, og den deltageren som skriver på det aktuelle språket, vil bli oppfordret til å holde et innlegg.

Til hver samling inviterer vi også aktuelle forfattere og andre inspiratorer som kan møte oss og holde foredrag. Tilbakemeldinger, diskusjoner i grupper og i fellesskap kommer til å utgjøre hovedvekten av verkstedene. Vi håper å skape et trygt rom der vi kan utforske skriving, språk, litteratur og muligheter sammen.

Interessert? Se Leser søker boks nettside for informasjon om hvordan du søker.