3.–5. mai 2021 møttes voldgiftsretten for bibliotekvederlag for å behandle tvisten om fordeling av bibliotekvederlag mellom Norsk Oversetterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norske Dramatikeres Forbund på den ene siden og Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet på den andre.

Det var tre intense, men også interessante dager, som NO og medsaksøkerne benyttet godt til å legge frem våre synspunkter på fordelingsvisten og ved å føre vitner som støttet opp under vår påstand.

Kort fortalt ønsker de tre saksøkerforeningene at bibliotekvederlaget for perioden 2019–21 skal fordeles etter kunstnergruppene oversetter, dramatikere, barne- og ungdomsbokforfatter og voksenskjønnforfatter, og ikke etter medlemstall i de skjønnlitterære skribentorganisasjonene. Fordeling etter medlemstall har vært en omforent løsning mellom organisasjonene, selv om det i flere år har vært mange diskusjoner om å endre denne fordelingsnøkkelen. Etter vår vurdering kan ikke medlemstall benyttes som fordelingsgrunnlag når Forfatterforbundet, som har mindre strenge medlemskriterier enn de andre organisasjonene, krever sin andel av vederlaget basert på antall medlemmer.

NO er av den oppfatning at Forfatterforbundet ikke representerer eller ivaretar oversetternes interesser, og derfor ikke bør tilkjennes midler som inntil nå har gått til vår kunstnergruppe.

NO, NBU og NDF har vært representert ved advokat Kaare A. Shetelig fra Wikborg Rein og Astrid Storrusten, jurist for NBU og NDF, som begge har nedlagt en imponerende arbeidsinnsats i retten og ikke minst med saksforberedelsene.

Dommen er ventet i månedsskiftet mai/juni.