Normalkontrakt

Normalkontrakt for oversettelser som gjelder fra 1.1.2020 finner du her:

Merk at det bare er selve normalkontrakten som trenger å undertegnes.

Skal du forhandle med et forlag om normalkontraktens punkt 2.2.? Les mer her.

Normalt honorar fra 1. juli 2023 er kr 242 per 1 000 tegn, medregnet mellomrom. (Fra 1.7.2022–30.6.2023: kr 233 per 1 000 tegn, medregnet mellomrom.) Normalhonorarsatsen oppjusteres årlig den 1. juli.

Her finner du indeks for regulering av grunnhonorar for oversettere 1992–2023.

Du finner alle de gamle avtalene, med tilleggsprotokoller samt tilhørende bokklubbavtaler osv. her.

Fra 1. januar 2020 er det inngått ny avtale om normalkontrakt mellom Den norske Forleggerforening på den ene siden og Norsk Oversetterforening og Norsk forfatter- og oversetterforening på den andre. Normalkontrakten skal brukes for alle avtaler om oversettelse som inngås etter 1. januar 2020 når avtalepartene er medlemmer av de nevnte foreningene. Avtalen erstatter normalkontrakten av 2006.

Prinsippet om at det utbetales et grunnhonorar for selve arbeidet med oversettelsen, er uendret. Honoraret beregnes etter oversettelsens omfang. Dette grunnhonoraret gir forlaget rett til å bruke oversettelsen i utgivelsesåret pluss fem kalenderår (rettighetsperioden).

Endringene i den nye normalkontrakten gjelder først og fremst tilleggsutnyttelse og forlengelse av eneretten (gjenbruk). Der blir nå honoraret i stor grad salgsavhengig.

Det er opp til forlaget å avgjøre hvilket format boken først skal utgis i, og dette legger føringer for hvordan eventuell tilleggsutnyttelse honoreres

Trykt bok: Ved primærutnyttelse som trykt bok dekker grunnhonoraret alt salg av den trykte boken i rettighetsperioden. Ved tilleggsutnyttelse som trykt bok, avhenger honorar av hva som var primærutnyttelsen. Hvis primærutnyttelsen var e-bok: et påslag på 2,5 % av oppjustert grunnhonorar. Hvis primærutnyttelsen var lydbok: 5 % av oppjustert grunnhonorar.

E-bok: Ved primærutnyttelse som e-bok dekker grunnhonoraret alt salg av e-boken i rettighetsperioden. Ved tilleggsutnyttelse gir et påslag på 2,5 % av grunnhonoraret forlaget rett til å utgi og holde e-bok i salg i rettighetsperioden. Dersom forlaget ønsker å holde e-boken i salg etter dette, skal oversetteren ha en lisensavgift (royalty) på 10 % av forlagets netto inntekt.

Lydbok: Ved primærutnyttelse som lydbok dekker grunnhonoraret alt fysisk og digitalt stykksalg i rettighetsperioden; strømming honoreres særskilt. Ved tilleggsutnyttelse honoreres lydbok med lisensavgift (royalty) fra første solgte eksemplar: 6 % av forlagets nettoinntekt for fysiske eksemplarer (CD), 12,5 % for nedlasting av digitale eksemplarer og strømming i fastprisperioden, deretter 10 %. Oversetteren skal ha 5 % av oppjustert grunnhonorar som forskudd på lisensavgift.

Gjenbruk heter ikke lenger gjenbruk, men forlengelse av eneretten. Dersom forlaget ønsker å forlenge sin enerett til å utnytte verket som trykt bok, skal oversetteren ha 5 % lisensavgift (royalty) av forlagets nettoinntekt av salget av boken. Oversetter skal underrettes om hvorvidt forlaget har til hensikt å holde boken i salg.

Overgang til ny avtale

Den nye avtalen trådte i kraft 1. januar 2020, og vil gjelde for alle kontrakter inngått etter denne datoen. Kontrakter inngått før 1.1.2020 fortsetter å gjelde slik de er. Men siden alle protokoller og unntak fra normalkontrakten av 2006 peker fremover mot den nye avtalen som nå endelig er på plass, skal honorarvilkårene i normalkontrakten av 2020 avløse de tidligere honorarvilkårene for e-bokkontrakter inngått etter 15.12.2010 og lydbokkontrakter inngått etter 1.3.2014, i henhold til gjeldende midlertidige avtaler og protokoller.

Forleggerne har imidlertid bedt om å få ett års frist på å legge om sine systemer, slik at overgangen fra gammel til ny ordning senest trer i kraft 1.1.2021. Oversetteren skal da ha avregning og oppgjør for salg etter den gamle ordningen (trappetrinnsmodellen) per 31.12.2020. Det er opp til det enkelte forlag når de klarer omleggingen, men oversetteren skal varsles i god tid på forhånd.

Dersom første gangs utnyttelse som e-bok eller lydbok finner sted etter 1.1.2020, skal vilkårene i normalkontrakten av 2020 gjelde for all omsetning av e-boken/lydboken.

Forlag og oversetter kan avtale at de fra et angitt tidspunkt generelt skal gå over til å følge vilkårene i normalkontrakten av 2020. Ny avtale skal da inngås skriftlig, og dette må gjøres før ny tilleggsutnyttelse eller gjenbruk (forlengelse av rettighetsperioden) faktisk finner sted. Oversetterens honorar for utnyttelse av oversettelsen iht. tidligere inngåtte avtaler skal avregnes ved overgangen til de nye honorarsystemene i normalkontrakten av 2020. Juridisk sett er allerede inngåtte avtaler bindende for avtalepartene, med vi vil likevel oppfordre medlemmene til å gå over til den nye ordningen, da vi mener at den på sikt vil være tjenlig for begge parter.

 

 

 

NORSK OVERSETTERFORENING