Medlemstilbud

ScenekortTilskudd til oversetterrelevante aktiviteterKonsulenthjelpSyketrygdSolidaritetsfondetKulturreiserKontorplasser på Litteraturhuset i OsloJuridisk bistandRabatt på bokkjøp

ØNSKER DU SCENEKORT?
Ny ordning: Alle medlemmer som ønsker scenekort, må nå aktivt be om dette.

Scenekortet fås normalt kun elektronisk. De som ikke har smarttelefon, vil fortsatt kunne få det på papir.

Scenekortet sendes ut til de som har bedt om det, i månedsskiftet september/oktober. Inntil videre kan forrige sesongs scenekort (både på papir og elektronisk) benyttes.

Kortet gir rett til rabattkjøp av 1-2 billetter per produksjon ved alle teatre som er tilsluttet Norsk teater- og orkesterforening, NTO.  Scenekortet administreres av NTO, mens foreningen dekker utgiftene ved ordningen og tar seg av bestillingene.

Mistet og erstattet kort/lenke faktureres med kr 100. Ta kontakt på post@translators.no

Alle skjønnlitterære oversettere kan søke om tilskudd til aktiviteter som er relevante for oversettervirksomheten. (Tilbudet avløser det tidligere stipendet til kurs og seminarer). Tilskuddet kan gis når det dukker opp et arrangement, et kurs, et forfattertreff eller lignende som er relevant for søkers oversettervirke, og som søker ikke kunne vite noe om ved noen av de regelmessige stipendutlysningene. Det gis dermed ikke støtte til årvisse arrangementer. Søknadsskjemaet under skal benyttes. Tilskuddet utbetales mot bilag.
1. Det skal søkes i forkant av arrangementet.
2. I søknaden skal det redegjøres for:
– hvorfor arrangementet er relevant for søkerens oversettervirke
– eventuelle andre tilskudd som er søkt/innvilget
– stipulert totalkostnad
3. Foreningen behandler søknaden med tanke på søkers nåværende og fremtidige behov og aktivitet.
4. Ved innvilget søknad utbetales beløpet når NO har mottatt kvitteringer for reise og/eller opphold. Utgifter til mat refunderes ikke.

Tilskudd til oversetterrelevante aktiviteter

  • Det ytes normalt inntil kr 5 000 i tilskudd.
  • Gi en beskrivelse av hva pengene skal benyttes til, og gjør rede for hvorfor dette arrangementet er relevant for ditt virke som skjønnlitterær oversetter.
  • Sett opp et enkelt budsjett. Er det søkt tilskudd fra annet hold? Hvor stor egenandel budsjetteres det med?
  • Eventuelle relevante opplysninger du mener kan ha betydning for søknaden.

Hvert medlem har anledning til å benytte konsulent for inntil kr 5000 per kalenderår betalt av foreningen, etter en sats på kr 499 per time. Det kan for eksempel gjelde gjennomgåelse av en oversettelse eller deler av den, konkrete problemer, spesielle vokabularspørsmål m.m. Dersom man har fått direkte oversettelseshjelp, f.eks. at en annen har gjendiktet vers i teksten e.lign. dekkes dette ikke av NOs ordning. Ett alternativ er å be forlaget betale vedkommende direkte for det omfang det gjelder. I de tilfeller der teksten inngår i eller er en del av et faglitterært verk, ytes det ikke støtte fra foreningen. Honoraret kan utbetales skattefritt dersom konsulenten ikke mottar annen ytelse fra foreningen. Skatteopplysninger må allikevel føres i skjema.

De som benytter seg av ordningen, sender inn utfylt «konsulenthjelpskjema» under.

Konsulenthjelp

  • Jeg har benyttet konsulent i forbindelse med min oversettelse av:
  • Norsk Oversetterforening benytter statens sats for timearbeid, p.t. kr 499.
  • Jeg ber om at honoraret på maksimalt kr 5 000 utbetales til:
  • A: Medlemsrettede tiltak P: Konsulenthjelp K: 5330 T: "Navn på konsulent" for "Navn på medlem"

 

De av NOs medlemmer som er uten fast lønnet arbeid, kan få dekket premien (eller deler av premien) til frivillig syketrygd for frilansere (tidligere «oppdragstakere»), 100% sykepenger fra første dag. Premien betales i halvårlige rater.  NO dekker premiebeløp på inntil kr 10 000 per år. Dersom man ønsker å tegne en dyrere forsikring, for eksempel som selvstendig næringsdrivende, refunderer NO det beløpet man med samme beregningsgrunnlag ville fått refundert som frilanser. Mellomlegget betales av forsikringstaker selv. Forsikringen tegnes hos NAV. Etter at premien er betalt, sendes kopi av faktura fra NAV – der premiegrunnlaget fremkommer – til foreningen, som refunderer.
Medlemmer kan søke lån i foreningens Solidaritetsfond. Fondet ble opprettet i 1972 på Kjell Askildsens initiativ. Fondets formål er å yte rask og smidig hjelp, i form av lån eller støtte, til foreningens medlemmer i økonomisk vanskelige situasjoner. Mottatt hjelp utelukker ikke fremtidig hjelp, men hjelpen må ikke anta preg av regelmessighet. Det søkes i brevs form til styret. Se § 9 i Vedtekter for Norsk Oversetterforening.
Siden 1994 har det vært arrangert kulturreiser til England (to ganger), Frankrike (tre ganger), Spania, Tyskland, Hellas, Italia, Balkan, Irland, Belgia, Russland, Portugal, Kina (i forbindelse med FITs verdenskongress i Shanghai), til Sentral-Europa i 2010, USA i 2013, Sverige i 2016, Frankrike (Loire) i 2018 og Skottland i 2023. Planlegging og gjennomføring foretas av ett eller flere medlemmer i samarbeid med daglig leder. Reisene gjennomføres med maksimum 15 deltakere. Disse tas ut etter søknad. Til nå har 117 av foreningens medlemmer deltatt en eller flere ganger.
I toppetasjen på Litteraturhuset i Oslo finner man Skriveloftet, som rommer skribentkontorer samt arbeidsplasser i åpent landskap. Oversetterforeningen disponerer to låsbare kontorplasser, et kontor og en såkalt munkecelle. Plassene blir utlyst i rundskriv og per e-post for perioder på et halvt år. Tilgangen koster det samme som det Litteraturhuset tar for tilgang til det åpne kontorlandskapet (se under).

Skriveloftet inneholder i tillegg 39 arbeidsplasser i åpent kontorlandskap, med tilgang til trådløst internett, kopimaskin og skriver. Arbeidsplassene benyttes etter først til mølla-prinsippet (ingen personlige plasser). Medlemmer av NO får automatisk tilgang til de åpne arbeidsplassene ved direkte henvendelse til Litteraturhuset (til en kostnad som fastsettes av Litteraturhuset) og mottar da et nøkkelkort som gir adgang til Skriveloftet alle ukedager. Dersom nøkkelkortet ikke blir fornyet hvert halvår, blir det slettet.

Foreningen yter juridisk bistand i saker som har både prinsipiell og individuell interesse. I mange saker kan foreningen hjelpe deg direkte, i andre vil man dekke utgifter til jurist. Det er en forutsetning at man først tar kontakt med foreningen. Hvert år tilbys  heftet Skribenter & Skatt til medlemmene.
Medlemmer i NO får 25 % rabatt på bøker kjøpt i forlagenes kontantutsalg i Norli bokhandel i Universitetsgata i Oslo. Det ligger en liste over foreningens medlemmer i kassen, vanlig legitimasjon må forevises.
Kontantutsalget på Norli opphører fra 1. oktober 2023.
Norlis begrunnelse er at det i bokloven ikke finnes hjemmel for å selge bøker i fastpris med rabatt til folk i bransjen. De vurderer det altså dithen at en slik praksis ikke vil være lovlig når loven trer i kraft, og ønsker å være i forkant.

 

NORSK OVERSETTERFORENING