Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Handlingsplan

Handlingsplanen ble vedtatt 20. mars 2021.

Norsk Oversetterforenings formålsparagraf:

NO SKAL:

 •  samle norske skjønnlitterære oversettere
 •  arbeide for å høyne kvaliteten på norske skjønnlitterære oversettelser
 •  ivareta kunstnergruppens faglige og økonomiske fellesinteresser
 •  arbeide for å høyne oversetterfagets status og synliggjøre oversetteren som opphaver
 •  bistå og gi råd til enkeltmedlemmer og andre skjønnlitterære oversettere
 •  fremme forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av språkkompetanse

NO skal kontinuerlig arbeide med å forsvare oversetternes rettigheter og bedre rammevilkårene, jobbe politisk opp mot departement og stortingsgrupper, forhandle om bedre kollektive avtaler med stat, forvaltningsorganisasjoner og våre motparter. Vi skal arbeide for å bevare den kollektive modellen, bidra til å bedre frilansernes kår når det gjelder skatt, pensjon og trygd, og være med på å ivareta kunstnernes interesser i kulturpolitikken.

Det norske litterære systemet, og dermed norske oversetteres vilkår, påvirkes av internasjonale forhold. Vårt medlemskap i internasjonale sammenslutninger gir oss mulighet til å arbeide for oversetternes og opphavernes kår også internasjonalt, og til å arbeide for å påvirke EUs opphavsretts- og konkurranselovgivning.

Vi skal arbeide for å styrke bevisstheten blant medlemmer og forlag om den kollektive modellen, avtaleverket og solidaritetstanken. Foreningen skal gi råd og bistand til oversettere, både medlemmer og andre skjønnlitterære oversettere.

NO skal arbeide for å fremme enkeltoversetterens faglige utvikling, blant annet gjennom seminarer, kurs, konsulenthjelp og kollegastøtte, og gjennom synliggjørings- og profileringsarbeid skal NO kontinuerlig jobbe for at oversetterfagets status heves og for å fremme forståelsen for den litterære oversettelsens betydning.

NO skal være en effektivt drevet organisasjon med et godt arbeidsmiljø.

NO har tilsluttet seg Grønt veikart for kunst- og kultursektoren.

NO har nulltoleranse for seksuell trakassering.

I foreningsåret 2021–22 skal NO i tillegg til å følge opp flerårige prosjekter og faste poster: (Utsatte aktiviteter fra forrige periode er merket med *)

 • Arbeide for å få flere stipendhjemler i Statens kunstnerstipend
 • Arbeid for å styrke innkjøpsordningen for oversatt litteratur
 • Arbeide for å få oversatte barne- og ungdomsbøker inn på Norsk kulturråds forsøksordning med innkjøp av barne- og ungdomslitteratur til utvalgte skolebiblioteker
 • Følge opp undersøkelsen om seksuell trakassering i bokbransjen med konkrete tiltak i samarbeid med andre bransjeaktører
 • Arrangere fagseminar om oversettelse av barne- og ungdomslitteratur *
 • Arrangere fagseminar om oversettelse av krim- og kjærlighetslitteratur *
 • Hvis mulig gjennomføre verkstedet «Hvordan bli rik og lykkelig som oversetter — et seminar om oversetterens praktiske hverdag» for andre gang *
 • Fortsette planleggingen av NOs 75-årsjubileum i 2023
 • Fortsette arbeidet med Norsk Oversetterleksikon og arrangere forskningsseminar tilknyttet prosjektet i samarbeid med Universitetet i Oslo *
 • Bidra til Cappelen Damms foredragsrekke om oversatte klassikere på Litteraturhuset i Oslo
 • Vurdere om Oversatte dager skal arrangeres igjen
 • Arrangere presentasjonskurs for tillitsvalgte og administrasjon i samarbeid med noen av de andre foreningene i Kronprinsens gate 17 *
 • Som en del av det nordiske prosjektet Ratatosk arrangere verksted for oversettere og eksilforfattere på  litteraturfestivalen Kapittel
 • Planlegge verksted for nye oversettere i samarbeid med tidsskriftet Mellom (forutsatt ekstern finansiering)
 • Følge opp medlemsundersøkelsen om Covid-19-pandemien, foreta en ny undersøkelse våren 2021, og om nødvendig høsten 2021

NORSK OVERSETTERFORENING