Handlingsplan

Handlingsplanen ble vedtatt 19. mars 2022.

Norsk Oversetterforenings formålsparagraf:

NO SKAL:

 •  samle norske skjønnlitterære oversettere
 •  arbeide for å høyne kvaliteten på norske skjønnlitterære oversettelser
 •  ivareta kunstnergruppens faglige og økonomiske fellesinteresser
 •  arbeide for å høyne oversetterfagets status og synliggjøre oversetteren som opphaver
 •  bistå og gi råd til enkeltmedlemmer og andre skjønnlitterære oversettere
 •  fremme forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av språkkompetanse

NO skal jobbe politisk opp mot departement og stortingsgrupper, forhandle om bedre kollektive avtaler med stat, forvaltningsorganisasjoner og bedre avtaler med motparter. Vi skal arbeide for å bevare den kollektive modellen, for å bedre frilansernes trygde- og pensjonsrettigheter, og bidra til å ivareta kunstnernes interesser i kulturpolitikken.

Det norske litterære systemet, og dermed norske oversetteres vilkår, påvirkes av internasjonale forhold. Vårt medlemskap i internasjonale sammenslutninger gir oss mulighet til å arbeide for oversetternes og opphavernes kår også internasjonalt.

Vi skal arbeide for å styrke bevisstheten blant medlemmer og forlag om den kollektive modellen, avtaleverket og solidaritetstanken. Foreningen skal gi råd og bistand til skjønnlitterære oversettere.

NO skal arbeide for å fremme enkeltoversetterens faglige utvikling, blant annet gjennom seminarer, kurs, konsulenthjelp og kollegastøtte. Gjennom synliggjørings- og profileringsarbeid skal NO kontinuerlig jobbe for at oversetterfagets status heves og for å fremme forståelsen for den litterære oversettelsens betydning.

NO skal være en effektivt drevet organisasjon med et godt arbeidsmiljø.

NO har tilsluttet seg Grønt veikart for kunst- og kultursektoren.

NO har nulltoleranse for seksuell trakassering.

I foreningsåret 2022–23 skal NO, i tillegg til å følge opp flerårige prosjekter og faste poster:

 • Arbeide for å få flere stipendhjemler i Statens kunstnerstipend
 • Arbeid for å styrke innkjøpsordningen for oversatt litteratur
 • Arbeide for å få oversatte barne- og ungdomsbøker inn på Norsk kulturråds forsøksordning med innkjøp av barne- og ungdomslitteratur til utvalgte skolebiblioteker dersom den videreføres etter prøveperioden
 • Arbeide for å få frilansere innlemmet i tjenestepensjonsordningen
 • Arrangere fagseminar om oversettelse av lyrikk
 • Arrangere kulturreise til Skottland
 • Fortsette arbeidet med Norsk Oversetterleksikon
 • Fortsette planleggingen av NOs 75-årsjubileum i 2023

NORSK OVERSETTERFORENING