Norsk Oversetterforenings stipender 2024

Norsk Oversetterforening fordeler kollektive bibliotek- og kopieringsvederlagsmidler i form av stipender til skjønnlitterære oversettere. Stipendtildeling er ikke avhengig av medlemskap i foreningen (unntatt honnørstipend og stipend til eldre fortjente medlemmer). 

Stipendene tildeles etter søknad (unntatt honnørstipend og stipend til eldre fortjente medlemmer), og stipendkomiteen avgjør stipendtildeling og omfang etter fastsatte kriterier og skjønnsmessig vurdering. Forhold som tas i betraktning er blant annet aktivitet som skjønnlitterær oversetter, produksjonsomfang, vanskelighetsgrad, og tildeling av alle typer stipender de siste fem årene. I tillegg legges det særlig vekt på søknadsbegrunnelsen.

Søknadsfristen for stipender 2024 gikk ut tirsdag 17. oktober kl. 13.00

Ett av tildelingskriteriene er samlet produksjon, omfang og vanskelighetsgrad. Medlemmer i Norsk Oversetterforening innrapporterer sin produksjon via «Din side» på dette nettstedet. Innlogging med brukernavn (ID) og passord. Klikk deg inn på Produksjon og videre til Ny produksjon. Medlemmers produksjonsskjema skal ikke vedlegges søknaden. 

Søkere som ikke er medlem i Norsk Oversetterforening, legger ved fullstendig liste over utgitte/oppførte titler. Vi ber om år for utgivelse, navn på forfatter, originaltittel, norsk tittel, norsk oppdragsgiver, språk det er oversatt fra  og antall sider i oversettelsen.

Det er VIKTIG å svare på alle de spørsmål som stilles.

Om å søke stipend

DiversestipendArbeidsstipendProsjektstipendEtableringsstipendHonnørstipendStipend til eldre fortjente medlemmer

Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan blant annet gis støtte til faglig fordypning, kurs, reiser, datautstyr, kontorutstyr og annet som man trenger for å kunne virke som oversetter. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning. Stipend gis ikke for å dekke utgifter man har hatt før tildelingsåret.

Diversestipendenes størrelse er på mellom kr 5 000 og kr 60 000. Stipendets størrelse fastsettes ut fra følgende kriterier:

  • Aktivitet som oversetter
  • Søknadsbegrunnelse
  • Søkers produksjon (omfang og vanskelighetsgrad)
  • Andre stipendtildelinger

Forutsetningen for å søke stipend er at man er aktiv som skjønnlitterær oversetter. Utgangspunktet for stipendets størrelse er søkers produksjon. Deretter vektlegges i hvilken grad søker er aktiv, og hvilke stipender søker har mottatt de siste fem år. Det legges særlig vekt på søknadsbegrunnelsen. Her er det viktig å gjøre rede for hvordan stipendet skal brukes.

Hele stipendet utbetales under ett. Stipendet innberettes til skattemyndighetene som næringsinntekt.

Arbeidsstipend skal gi oversetteren anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. Arbeidsstipendet skal gjøre det økonomisk mulig for oversetteren å påta seg krevende oppdrag, og slik kunne utvikle seg faglig.

NO har elleve rullerende arbeidsstipender, hvorav to kan deles opp i prosjektstipender og ett som fortrinnsvis tildeles nyetablerte oversettere. Det utlyses årlig arbeidsstipender på kr 299 300 (2023). Det kan søkes om ett-, to- eller treårig arbeidsstipend. Søknad om prosjektstipend av to, tre, fire eller seks måneders varighet søkes i eget skjema, se egen fane.

Arbeidsstipend tildeles for en periode på ett, to eller tre år, ett år for nyetablerte. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse.

Dersom det er særskilte grunner for at oversetteren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan dette vurderes.

Oversettere som mottar arbeidsstipend, kan være tilsatt i annen jobb forutsatt at stillingen ikke overstiger 50 %. Oversettere som tildeles arbeidsstipend og ved tildelingen er ansatt i mer enn 50 % av full stilling, må fremlegge dokumentasjon fra arbeidsgiver om reduksjon av stillingen. Stipendmottaker har plikt til å informere om at eventuelle arbeidsforhold er i overensstemmelse med retningslinjene.

Arbeidsstipendiater plikter å sende årlig rapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten i stipendåret. Opplysningene gis på fastsatt skjema som blir tilsendt. Unnlater oversetteren å gjøre dette, vil stipendet bli holdt tilbake inntil forholdet er brakt i orden.

Stipendet utbetales som trekkpliktig stipend (lønn) månedlig. Første utbetaling er i  april med etterbetaling fra januar.

Prosjektstipend skal gi oversetteren anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse i prosjektperioden. Prosjektstipendet skal gjøre det økonomisk mulig for oversetteren å påta seg krevende oppdrag, og slik kunne utvikle seg faglig.

Prosjektstipend har varighet fra to til seks måneder. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse. Oversettere som mottar prosjektstipend, kan være tilsatt i annen jobb forutsatt at stillingen ikke overstiger 50 %. Det er ingen øvre aldersgrense for tildeling av prosjektstipend.

Mottakere av prosjektstipend plikter å sende sluttrapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten i prosjektperioden. Opplysningene gis på fastsatt skjema som blir tilsendt mot slutten av året.

Stipendet utbetales under ett og innberettes til skattemyndighetene som næringsinntekt.

Etableringsstipend skal være et bidrag til at nyetablerte oversettere kan komme i gang. Søkerne må imidlertid kunne vise til en viss produksjon av utgitte/oppførte skjønnlitterære oversettelser. Det kan blant annet gis støtte til datautstyr, kontorutstyr, ordbøker m.m. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning. Stipend gis ikke for å dekke utgifter man har hatt før tildelingsåret. Også oversettere som har vært ute av virksomhet noen år, kan i særskilte tilfeller tildeles stipend til reetablering.

Stipendet utbetales under ett og innberettes til skattemyndighetene som næringsinntekt.

Stipendet kan ikke søkes, men tildeles fortjente medlemmer etter oppnådd pensjonsalder. Det kan tildeles tre stipender à kr 20 000 per år. NOs honnørstipend er en engangstildeling.

Stipendet er en påskjønnelse for mangeårig og verdifull oversetterinnsats. Stipendet er på kr 20 000 i året og varer livet ut hvis det ikke sies opp av stipendiaten, eller stipendiaten får varig opphold i institusjon. Stipendet kan ikke søkes, men tildeles av foreningens stipendkomité. Det kan tildeles tre stipender hvert år.

 

NORSK OVERSETTERFORENING