Oversetterforeningen

-Die Übersetzung verwandelt alles, um nichts zu ändern.

Günter Grass (1927-2015)

Internasjonalt arbeid

Norsk Oversetterforening er medlem av følgende internasjonale organisasjoner:

BWC Baltic Writers’ Council www.balticwriterscouncil.info
CEATL Conseil Européen des Associations des Traducteurs Littéraires www.ceatl.eu
FIT Fédération Internationale des Traducteurs www.fit-ift.org
IAF International Authors Forum www.internationalauthors.org
NFOR Nordisk Forfatter- og Oversetterråd www.danskforfatterforening.dk/nordisk-samarbejde

NORSK OVERSETTERFORENING