NO mener

NOs høringsinnspill til Endringer i åndsverkloven mv. (DSM-direktivet og nett- og videresendingsdirektivet), mars 2024

NOs høringsinnspill til Meld. St. 22 (2022-2023) Kunstnarkår, desember 2023

NOs innspill til Forslag til forskrift om omsetning av bøker (boklovforskriften), desember 2023

NOs høringsinnspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi, desember 2023

NOs innspill til Utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet, oktober 2023

NOs høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen om statsbudsjettet, oktober 2023

NOs innspill til Arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet, oktober 2023

NOs høringsinnspill til Forslag til endringer i lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova), juni 2023

NOs høringsinnspill til NOU 2022 – 20 Et helhetlig skattesystem, april 2023

NO høringsinnspill til Forslag til lov om omsetning av bøker (bokloven), november 2022

NOs høringsinnspill Familie- og kulturkomiteen om statsbudsjettet 2023, oktober 2022

NOs innspill til Utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet 2023, oktober 2022

NOs høringsinnspill til NOU2022-7 Et forbedret pensjonssystem, oktober 2022

NOs innspill til kunstnermeldingen, september 2022

NOs innspill til ny kompensasjonsordning for tilrettelegging av litteratur for personer som er blinde mv., april 2022

NOs høringsinnspill Familie- og kulturkomiteen om statsbudsjettet 2022, oktober 2021

NOs høringssvar til forslag til ny forskrift i åndsverkloven, mai 2021

NOs høringssvar til Fullføringsreformen, april 2021

NOs høringssvar til kunst- og kulturmeldingen for barn og unge, april 2021

NOs innspill til Kulturdepartementet om digitalmarkedsdirektivet, mars 2021

NOs høringssvar til Finansdepartementets utredning om pensjon fra første krone og første dag, mars 2021

NOs innspill til Utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet 2021, oktober 2020

NOs innspill Familie- og kulturkomiteen om statsbudsjettet 2021, oktober 2020

NO og NBUs høringssvar om gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter, februar 2020

Innspill til en ny lesepolitikk — felles henvendelse fra bokbransjeaktører til statsrådene i Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, desember 2019

NOs høringssvar til Kulturdepartementet om ny språklov, november 2019

NOs innspill til Familie- og kulturkomiteen om statsbudsjettet 2020, oktober 2019

NOs innspill til barne- og ungdomskulturmelding, oktober 2019

NOs uttalelser på høring om læreplaner i norsk, juni 2019

NOs innspill til språkmeldingen, mai 2019

NOs innspill til kunstnermeldingen, februar 2019

NOs høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker, februar 2019

NOs høringssvar til Skatteetaten om endring i opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter, juni 2017

NOs høringssvar KD forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen, juni 2017

NOs høringssvar til Prop 104 L (åndsverkloven) Familie og kulturkomiteen, mai 2017

NOs høringsvar unntak fra konkurranseloven, desember 2016

NOs høringssvar om Europakommisjonens forslag til modernisering av opphavsretten, november 2016

NOs høringssvar til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater, november 2016

DnFs høringssvar, støttet av NO: Endringer i forskrift om pliktavleveringsloven september 2016

NOs høringssvar åndsverkloven, september 2016

NOs innspill til omlegging av Statens kunstnerstipend februar 2016

NOs innspill til revisjon av åndsverkloven, juni 2015

NOs høringssvar produktivitetskommisjonen, 2015

NOs høringssvar kunstnerøkonomi, 2015

NOs høringssvar åndsverkloven, mai 2015

NOs høringsuttalelse åndsverkloven, 2014

NOs høringsuttalelse gjennomgang av Norsk kulturråd, 2014

Norsk Oversetterforenings innspill til utredning av kunstnerøkonomien,  2014

Innspill Norsk kulturråd felles fra skribentene i Rådhusgata 7, 2014

NOs Innspill til gjennomgang av innkjøpsordningene, 2014

NOs kulturpolitiske innspill til AP, 2014

Kulturutredningen, 2014

Digitutvalget, 2013

Lov om pliktavlevering, 2013

Boklov, 2013

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Europa, 2012

NORSK OVERSETTERFORENING