Førstehjelpsskrin for frilansere – en snarvei til hjelp når du trenger det

Ordet «frilanser» begynner med «fri», og den friheten er mange oversetteres største frynsegode. Men når noe av en eller annen grunn skjærer seg, kan frihetsfølelsen fort fortrenges av en fornemmelse av å være … i fritt fall. Derfor har vi lagd dette førstehjelpsskrinet for frilansere: en oversikt over rettigheter og muligheter du har, og over steder du kan henvende deg når økonomien svikter – enten det skyldes pandemi, konkurser, sviktende helse eller andre uforutsette omstendigheter. Slike ting vil de fleste oppleve i løpet av et yrkesliv, og da er det viktig å ha et sikkerhetsnett. Kommer du på andre ting skrinet bør inneholde, er vi takknemlige for tilbakemeldinger og innspill.

Generelt om orden i sysakene:

Normalkontrakten

Skriftlig avtaleKontraktpenger og råderett over oversettelsenLikviditetsproblemer hos forlagAvlyste oppdrag
Sørg for å undertegne normalkontrakt så snart som mulig etter å ha inngått avtale om oversetteroppdrag. Det finnes gode elektroniske signeringsløsninger dersom det ikke er mulig å signere fysisk. Dersom det ikke lar seg gjøre å undertegne normalkontrakten, er også skriftlig avtale i form av e-post bindende. Vi anbefaler å lagre e-poster sikkert, ev. skrive ut. Muntlig avtale er også juridisk bindende, men vanskelig å dokumentere.
«Om ikke annet er avtalt, utbetales honoraret med 1/3 ved signering av kontrakten og de resterende 2/3 ved levering av fullstendig oversettelse. Honoraret skal være utbetalt senest tre uker etter at manuskriptet er levert. Retten til utnyttelse anses ikke overdratt før fullt oppgjør har funnet sted.» (Normalkontrakt for oversettelse av 01.01.2020)

 Sørg for å få kontraktpenger, altså den første tredjedelen av honoraret, før du begynner på en jobb. Noen foretrekker å få hele honoraret til slutt, men dette anbefales ikke. Det kan skape uheldig presedens og gjøre det vanskelig for dine kolleger å få pengene de har krav på. Dersom et forlag skulle få betalingsproblemer eller i verste fall bli slått konkurs, vil du stå helt uten inntekt for arbeidet dersom du ikke har fått kontraktpengene. Oversetterhonorar dekkes ikke av lønnsgarantifondet ved en eventuell konkurs.

Merk også at forlaget ikke har rett til å benytte oversettelsen før du har fått utbetalt hele honoraret.

Dersom forlaget du jobber for, skulle få likviditetsproblemer og ikke kan betale ut honorar ifølge normalkontrakten, forsøk i første omgang å få til en utbetalingsplan med konkrete datoer for delutbetalinger. Sørg for at alle avtaler du inngår, er skriftlige, for eksempel i form av e-post.
Dersom oversettelsesoppdraget ditt blir avlyst etter at du har begynt på det, har du rett til å få betalt for den delen av oversettelsen du har utført.

NB! Hvis oppdragsgiveren din går konkurs eller bryter vilkårene i en inngått avtale, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Norsk Oversetterforening for å høre om mulighetene til å få juridisk bistand eller veiledning.

Stipender

Søk stipend!Generelt gjelderKorona-spesial!
Det er to hovedtyper stipender for skjønnlitterære oversettere: Statens kunstnerstipender og Norsk Oversetterforenings stipender. Det er viktig å merke seg at tildeling ikke er knyttet til medlemskap i foreningen.
  • Forbered søknaden godt
  • Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema
  • Begrunnelsen for søknaden skal samsvare med den type stipend det søkes om
  • Sett opp budsjett der det er naturlig
  • Send med de vedlegg det spørres etter. Ikke legg ved dokumenter som ikke gjelder reell utdyping av søknaden, så som attester, anmeldelser, manus, eksamenspapirer og lignende
  • Send søknaden inn innen fristen

Foreningen utlyser stipender i midten av september samtidig som Statens kunstnerstipender. Du finner utlysningen på NOs hjemmeside og på sosiale medier.

NOs diversestipend er ikke rapportpliktige og løper som vanlig under koronaperioden.

NOs arbeidsstipend kan disponeres til annet prosjekt etter søknad.

Stipender fra Statens kunstnerstipend kan utsettes (arbeidsstipend) eller omdisponeres (diversestipend).Her finner du utfyllende opplysninger om hvordan.

Hvis du er uten oppdrag:

Dagpenger (for frilansere)Dagpenger og kompensasjonsordningen Korona-spesial!
Frilansere har rett til dagpenger på lik linje med arbeidstakere. Vi anbefaler deg å melde deg som arbeidssøker og søke dagpenger dersom du blir stående uten oppdrag.

Du registrerer deg som arbeidssøker ved å logge deg inn på NAV med BankID og registrere deg der.

Når du er registrert, søker du om dagpenger HER

Du har rett på dagpenger dersom du har hatt en minsteinntekt på 1,5 G* de siste 12 mnd. (ev. 4,5 G i løpet av de siste 36 mnd.) og har fått redusert arbeidstiden din med minst 40 %.

Dagpengegrunnlaget fastsettes ut fra brutto arbeidsinntekt (lønnsinntekt) de siste tolv avsluttede kalendermånedene før du søker dagpenger. Grunnlaget kan også fastsettes ut fra gjennomsnittlig brutto arbeidsinntekt de siste 36 avsluttede kalendermånedene dersom det gir et høyere grunnlag.

Inntekt over 6 G og næringsinntekt regnes ikke som del av dagpengegrunnlaget.

Du kan få 62,4 % av dagpengegrunnlaget ditt opptil 6 G

Som dokumentasjon anbefaler vi at du legger ved kontrakter fra minst et halvt år tilbake i tid. I noen tilfeller vil NAV også be om dokumentasjon på at du står uten arbeid. Da kan det være lurt å få en fast oppdragsgiver til å skrive en erklæring om at han/hun ikke har oppdrag til deg.

*1 G: 99 858 (2020)

Dagpenger — I koronasituasjonen har du rett på dagpenger dersom du har hatt en minsteinntekt på 0,75 G* de siste 12 mnd. (ev. 2,25 G* i løpet av de siste 36 mnd.) og har fått redusert arbeidstiden din med minst 40 %.

Du kan få:
80 % av dagpengegrunnlaget ditt under 3 G*
62,4 % av dagpengegrunnlaget ditt mellom 3 G og 6 G*

Vær oppmerksom på at når koronasituasjonen er over, vil du bare få 64,2 % av dagpengegrunnlaget for hele inntekten opp til 6 G*.

Dersom du trenger penger raskt og vet at du har rett på dagpenger, kan du i koronasituasjonensøke forskudd på dagpenger HERFRA

Midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Inntektsbortfall for frilansere kan også dekkes av den midlertidige kompensasjonsordningen. Kompensasjonsordningen dekker 80 % av inntektstapet opp til 6 G*, men du må selv dekke de første 16 dagene.

Dersom du har hatt inntektstap f. eks på grunn av koronasituasjonen og ennå ikke har søkt om dagpenger, kan det lønne seg å søke kompensasjonsordningen, da dagpenger bare beregnes fra den dagen du søker og ikke tilbake i tid.

Les mer HER

Fører sykdom til at du ikke kan jobbe, må du være oppmerksom på dette :

SykdomSykdom Korona-spesial!OmsorgspengerOmsorgspenger Korona-spesial!
Som frilanser har du rett på 100 % sykepenger fra dag 17. De 16 første dagene kan dekkes av forsikring gjennom NAV. Du kan søke om å bli tatt opp i forsikringsordningen HER

Er du blitt sykmeldt hos en fastlege, får du en SMS eller e-post fra NAV med en lenke. Derfra blir du sendt til Ditt sykefravær, der sykmeldingen ligger. Du må også huske å søke om sykepenger. Det gjør du HERFRA

Sykepenger beregnes vanligvis ut fra frilansinntekten som er innrapportert til a-ordningen de tre siste kalendermånedene før du ble sykmeldt. Dette kan slå veldig uheldig ut for oversettere som får honorar med ujevne mellomrom og derfor kan stå uten innberettet inntekt i en lengre periode. Dersom dette gjelder deg, henvis til Folketrygdloven § 8-30, andre ledd:

Dersom omregnet årsinntekt etter første ledd avviker mer enn 25 prosent fra rapportert inntekt (se § 8-29) til a-ordningen etter reglene i a-opplysningsloven de siste tolv kalendermånedene før arbeidsuførheten inntraff, skal sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn ut fra den årsinntekten som kan godtgjøres på det tidspunktet arbeidsuførheten inntraff.»   

Dersom sykefraværet skyldes korona, vil du nå få sykepenger fra dag 4, uavhengig av om du har tilleggsforsikring eller ikke. Denne ordningen gjelder fra 16. mars. Du må ha sykmelding fra lege fra den fjerde dagen du enten er syk, mistenkt smittet eller i pålagt karantene.

Du kan sende egenmelding HERFRA

NB! Det er i skrivende stund ikke avklart hvor lenge denne midlertidige ordningen varer.

Omsorgspenger ytes normalt ikke til frilansere og selvstendig næringsdrivende.
Frem til 31.12.2020 har du som frilanser og/eller næringsdrivende rett til omsorgspenger dersom du må være hjemme med barn under 12 år.

Dersom du har ett eller to barn, har du rett på 20 omsorgsdager, dette økes til 30 hvis du har tre eller flere barn. Ved delt bosted har begge foreldrene rett på hhv. 20 eller 30 omsorgsdager, avhengig av hvor mange barn dere har. Er du alene om omsorgen, dobles antall dager.

Søknad om omsorgspenger kan du sende inn HERFRA

Avslag? Klag!

Hvis du skulle få avslag på ytelser fra NAV og mener avslaget er uberettiget, kan du klage på vedtaket. HER ser du hvilke rettigheter du har og hvordan du går frem.

 

Havner du i generelt økonomisk uføre, kan det være lurt å være oppmerksom på følgende:

SkattekortetBoliglånLånekassenLånekassen Korona-spesial!BostøtteØkonomisk sosialhjelpØkonomisk sosialhjelp Korona-spesial!
Hvis du får lavere inntekt, bør du endre skattekortet, slik at du får lavere skattetrekk. Dette gjør du HER 
De fleste banker vil gi deg avdragsfrihet i en periode. En annen mulighet er å be om forlenget løpetid på lånet. I visse tilfeller gis det også betalingsutsettelse. Det er også lurt å forhandle ned lånerenten så langt det lar seg gjøre. Sjekk bankens hjemmesider.
Du kan normalt få betalingsutsettelse på studielånet i inntil 36 måneder.
Du kan få ekstra betalingsutsettelse under koronasituasjonen. Søk HER 
Ved inntektsbortfall kan det også være aktuelt å søke bostøtte fra Husbanken for å få dekket noe av boutgiftene. Hvilke inntektsgrenser som legges til grunn, er avhengig av kommunen du bor i. HER finner du informasjon om bostøtte, inkludert bostøttekalkulator
Hvis du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv gjennom jobb, andre inntekter eller oppsparte midler, kan du ha rett på sosialhjelp. Merk at det foretas en individuell vurdering hos NAV, men at du generelt ikke kan ha formue, herunder egen bolig. HER finner du flere opplysninger om sosialhjelp.
I koronasituasjonen skal frilansere og selvstendig næringsdrivende kunne søke om sosialhjelp uten behovsprøving.

 

NORSK OVERSETTERFORENING