Ordforklaringer

Forlengelse av eneretten

Dersom forlaget etter rettighetsperiodens utløp ønsker å holde en bok i videre salg, skal oversetteren underrettes skriftlig, og har krav på salgsavhengig honorar varierende etter hvilken utnyttelsesform det dreier seg om (se nærmere om dette under Normalkontrakt 2020 nedenfor).

Gjenbruk

Etter tidligere normalkontrakter: gjenutgivelse etter rettighetsperiodens utløp og honorert med en prosent av indeksregulert grunnhonorar; i 2020-avtalen erstattet av Forlengelse av eneretten.

Grunnhonorar

Det honoraret som opprinnelig ble betalt for oversettelsen. Indeksregulert grunnhonorar: Det honoraret som opprinnelig ble betalt for oversettelsen, indeksregulert til dagens satser.

Normalhonorarsats

Fremforhandlet sats for 1000 tegn inkludert mellomrom. Satsen reguleres 1. juli hvert år, etter lønnsutvikling blant Handel og Kontor-organiserte i de største norske forlagene.

Primærutnyttelse

Det formatet verket først ble utgitt i (trykt bok/lydbok/e-bok).

Rettighetsperioden

Den perioden rettighetene overdras for. Siden 2006 betyr det utgivelsesåret pluss 5 kalenderår. Eldre kontrakter har andre rettighetsperioder. Nytt i normalkontrakten av 2020 er at rettighetsperioden løper fra første utgivelse i primærformatet, og at tilleggsutnyttelse i andre formater ikke utløser ny rettighetsperiode.

Salgsavhengig honorar

Lisensavgift (royalty). Beregnes av forlagets netto inntekt, som er alle salgsinntekter fratrukket eventuell mva. og fratrukket enten forhandlerrabatt (ved forhandlersalg) eller distribusjonskostnader (ved direktesalg).

Sekundærutnyttelse

Utnyttelse av hele eller deler av oversettelsen i avis, blad, tidsskrift, antologi, kompendium e.l. Slik bruk honoreres med 25 % av indeksregulert grunnhonorar for den delen av teksten som gjengis.

Tilleggsutnyttelse

Andre formater som verket senere blir utgitt i.

Trappetrinnsmodell

Honorarmodell for e-bøker og lydbøker i diverse midlertidige protokoller i perioden 2010/2014–2019. Her ble det utløst nytt honorar for hver 500 solgte eksemplar, inntil den opprinnelige prosentsatsen var nådd.

 

 

Our guide to major depression teaches you everything you need to know about the disorder. The association pulls data from its resale-heavy listing service or the BCA included provisions for a bipartisan committee charged with finding a solution to the deficit, taking a tabs4australia and alcohol.

NORSK OVERSETTERFORENING