Lydbok

For bøker utgitt fra og med 1. januar 2020 finnes det ikke lenger noen egen lydbokavtale. Lydbokutgivelse er nå regulert i Normalkontrakt 2020.

Ved lydbokutgivelser etter 1.1.2020 skal oversetter honoreres med lisensavgift (royalty) fra første eksemplar: 6 % av forlagets netto inntekt for fysiske eksemplarer (CD), 12,5 % for nedlasting av digitale eksemplarer og strømming i fastprisperioden, deretter 10 %.

Oversetteren har krav på 5 % av grunnhonoraret som forskudd på salgsavhengig honorar.

For lydbøker utgitt 2014–2019 som fortsatt er i salg, skal forlaget senest innen 31.12.2020 gå over til ny avtale. Oversetteren skal da varsles i god tid på forhånd og ha avregning og oppgjør for salg etter den gamle ordningen (trappetrinnsmodellen) per overgangsdato. Det er opp til det enkelte forlag når de klarer omleggingen.

For bøker utgitt før 2014 gjelder den kontrakten du har skrevet under på. I eldre normalkontrakter ble lydbok honorert med 25 % av indeksregulert grunnhonorar. Juridisk sett er allerede inngåtte avtaler bindende for avtalepartene. Vi vil likevel anbefale å bruke bestemmelsene i normalkontrakten av 2020. Det vil trolig øke sjansene for at lydboka blir utgitt.

Du finner de gamle protokollene her.

NORSK OVERSETTERFORENING