Vedtekter

§ 1 Formål§ 3 Kontingent§ 4 Eksklusjon§ 5 Foreningens organisasjon, administrasjon, m.v.§ 6 Valg§ 7 Avstemninger§ 8 Uravstemning§ 9 Solidaritetsstøtte§ 10 Vedtektsendringer§ 11 Foreningens oppløsning

Norsk Oversetterforening har til formål å:

 • samle norske skjønnlitterære oversettere
 • arbeide for å høyne kvaliteten på norske skjønnlitterære oversettelser
 • ivareta kunstnergruppens faglige og økonomiske fellesinteresser
 • bistå og gi råd til enkeltmedlemmer og andre skjønnlitterære oversettere
 • arbeide for å høyne oversetterfagets status og synliggjøre oversetteren som opphaver
 • fremme forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av språkkompetanse
 • verne om den skjønnlitterære oversettelsen som åndsverk

 

Enhver kvalifisert oversetter av skjønnlitteratur til norsk eller samisk kan bli medlem etter søknad. Søkeren må fremlegge for Faglig råd minst:

 • to oversettelser av skjønnlitterær prosa, til sammen minst 240 sider
 • eller én oversettelse av skjønnlitterær prosa på minst 200 sider samt dokumentasjon på at søkeren i løpet av de siste fire årene har fått utgitt ytterligere minimum tre oversettelser på til sammen 600 sider skjønnlitterær prosa som har vært gjenstand for alminnelig redaksjonell behandling
 • eller to oversettelser av helaftens dramatiske verker, til sammen minst 200 sider
 • eller oversettelser av lyrikk i et omfang som rådet godkjenner

Originalverkene, som vedlegges søknaden, må samlet ha en slik bredde og innebære så vidt høye faglige krav at søkeren gjennom sine løsninger får mulighet til å vise sine kvalifikasjoner, og Faglig råd til å bedømme dem. Oversettelsene skal være utgitt på norsk eller samisk forlag eller oppført på norsk eller samisk teater. Faglig råd kan i unntakstilfeller dispensere fra dette kravet.

Også skjønnlitterære oversettere som oversetter fra norsk og samisk og som bor og virker i Norge, og som kan dokumentere tilsvarende produksjon, kan innvilges medlemskap.

Styret avgjør om søkeren kan bli medlem, etter innstilling fra Faglig råd.
Medlemmene plikter å følge de avtalene foreningen — selv eller gjennom deltakelse i forvaltningsorganisasjoner — inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grensene som følger av disse vedtekter og lovgivning.

Mottakere av Bastianprisen som ikke er medlem i Norsk Oversetterforening, tilbys medlemskap. Dette gjelder også dersom prismottaker bare har oversatt ett verk.

Æresmedlem
Til æresmedlem av Norsk Oversetterforening kan utnevnes personer i eller utenfor foreningen som har gjort en eksepsjonell innsats for oversetterfellesskapet, gjennom sosial, faglig eller fagpolitisk gjerning. Æresmedlemskap kan bare tildeles av et enstemmig styre. Æresmedlemskap skal bekjentgjøres på årsmøtet, markeres ved et diplom og/eller en gave, og kan etter vedtak i styret eventuelt ledsages av et erkjentlighetsstipend.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemskontingenten avsettes i sin helhet til solidaritetsfond, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet (se § 8).

Fra og med fylte 67 år betaler medlemmer i Norsk Oversetterforening halv kontingent. De som var pensjonister før 1.1. 2007, og uføretrygdede er fritatt for å betale kontingent. Fra og med fylte 80 år bortfaller kontingentkravet.  Medlemmer som ved kalenderårets utgang står til rest med kontingent, regnes som utgått av foreningen. Vedkommende kan ikke bli medlem igjen før skyldig kontingent er betalt.

Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

Medlemmer som handler i strid med foreningens formål og lover, krenker andre medlemmers faglige rettigheter eller på annen måte skader foreningens arbeid, kan fratas medlemskap for godt eller for en bestemt tid. Vedtak om slik utelukkelse kan fattes av årsmøtet etter begrunnet forslag fra styret eller minst 8 medlemmer. En eventuell gjenopptakelse i foreningen skal godkjennes på årsmøtet uten debatt.

Foreningens øverste organ er årsmøtet, som skal holdes innen utgangen av april hvert år. Årsmøtevedtak kan bare overprøves gjennom uravstemning (§ 8).

Årsmøtet innkalles med minst 2 ukers varsel. På årsmøtet behandles i følgende rekkefølge:

 1. Årsberetning
 2. Revidert regnskap
 3. Andre saker
 4. Budsjettforslag
 5. Medlemskontingent
 6. Valg

Vedtektsforslag kan bare behandles på årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende senest 6 uker innen årsmøtet. Forslag til kandidater til valg må være valgkomiteen i hende senest 8 uker innen årsmøtet. Saker som er kommet inn for sent til å komme med i innkallingen, eller blir fremmet på årsmøtet, skal tas opp til behandling hvis møtet beslutter det med 2/3 flertall. Unntatt er vedtektsendringer (§ 10) og foreningens oppløsning (§ 11).

Valg av revisor skal godkjennes av årsmøtet. Årsmøtet velger selv referent.

Hvis praktiske omstendigheter av alvorlig karakter gjør det umulig eller utilrådelig å gjennomføre et fysisk årsmøte, har styret og administrasjonen anledning til å innkalle til digitalt årsmøte i stedet. Det digitale møtet er underlagt samme formelle kriterier med hensyn til vedtaksforslag, vedtektsforslag, innsendingsfrister og stemmerett som et ordinært fysisk årsmøte. Hvilken form det digitale årsmøtet ellers tar, avhenger av de aktuelle omstendighetene.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, og skal innkalles når minst 20 medlemmer krever det.

II Andre møter
Andre medlemsmøter innkalles med minst 2 ukers varsel. Medlemsmøter avgjør selv, etter innstilling fra styret, om det skal skrives referat.

III Styret
Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når foreningsleder eller nestleder og minst 3 andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har foreningslederen (eventuelt fungerende foreningsleder) dobbeltstemme.
Styret leder foreningens virksomhet i henhold til vedtektene og har rådighet over foreningens midler. Styret sørger for at foreningens regnskaper revideres av statsautorisert revisor. Regnskapsåret avsluttes 31. desember. Styret organiserer foreningens sekretariat og utarbeider instruks for ansatte.

På alle styremøter skal sekretæren føre protokoll, som skal godkjennes av styremedlemmene.

For å kunne ivareta foreningens formål, har styret myndighet til:
a) å inngå normalavtaler om vilkår for individuell utnyttelse av medlemmenes verker. Avtalene kan omfatte særskilt vederlag til kollektive fonds, så lenge dette ikke reduserer de individuelle vederlag til medlemmene som gjelder på avtaletidspunktet;
b) å inngå, selv eller via en forvaltningsorganisasjon, kollektive avtaler om tillatelser, vilkår og vederlag for sekundærutnyttelse av verk på områder som omfattes av avtalelisensbestemmelser, eller på tilgrensende områder;
c) å håndheve, selv eller via en forvaltningsorganisasjon, medlemmenes rettigheter ved ulovlig sekundærutnyttelse som nevnt foran, inkl. å gjøre gjeldende sivilrettslige sanksjoner som erstatningskrav o.l., og å inngi påtale;
d) å forhandle avtaler om, retningslinjer for og vederlag fra kollektive vederlagsordninger;
e) å disponere NOs andel av bibliotekvederlaget, til beste for skjønnlitterære oversettere, individuelt og kollektivt, og i samsvar med bestemmelsene i lov om bibliotekvederlag. Medlemmer og andre skjønnlitterære oversettere skal likebehandles ved tildeling av midler;
f) å disponere vederlag utbetalt til NO gjennom kollektive forvaltningsorganisasjoner, til beste for skjønnlitterære oversettere og i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Medlemmer og andre skjønnlitterære oversettere skal likebehandles ved tildeling av midler. Midler som ikke kan fordeles til individuelle rettighetshavere disponeres til: I. støtte til prosjekter innenfor skjønnlitterær oversettelse i form av sosiale, kulturelle og utdanningsmessige tiltak, som stipender, kurs og liknende. II. andre tiltak til beste for skjønnlitterære oversettere, herunder støtte til driften av Norsk Oversetterforening;
g) å arrangere medlemsmøter, seminarer og studiereiser som en del av foreningens virksomhet;
h) ellers å drive slik utadvendt virksomhet som det finner nødvendig.

IV Faglig råd
Rådet er foreningens faglige ekspertutvalg, stipendkomité, samt rådgivende organ for styret i faglige spørsmål.
Alle søknader om medlemskap forelegges Rådet til innstilling.
Rådet er avgjørende instans i alle stipendsaker, etter retningslinjer vedtatt av foreningen. Dette gjelder fordelingen til norske skjønnlitterære oversettere av de beløp årsmøtet hvert år stiller til rådighet til stipendformål av de samlede kollektive vederlagsmidler.
Rådet er innstillende instans for de offentlige stipend (statens kunstnerstipend og diverse legatstipend).
Styret og rådet kan gjensidig forelegge hverandre saker av faglig karakter.
Rådet er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Ett av disse må være leder eller nestleder. Stipendkomiteen er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Ett av disse må være leder eller nestleder.
Rådet fører egen vedtaksprotokoll, som forelegges styret. Foreningens sekretær er sekretær for rådet.

Årsmøtet velger et styre på åtte medlemmer, og seks av Faglig råds syv medlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer til Faglig råds funksjon som stipendkomité. Det syvende rådsmedlemmet utpekes hvert år av det nye styret. Foreningsleder og nestleder i foreningen, så vel som leder og nestleder i Faglig råd, velges ved særskilte valg.

En oversetterfaglig kompetent person uten medlemskap i foreningen kan foreslås av valgkomiteen og velges inn som et syvende medlem i stipendkomiteen. Det eksterne medlemmet må forplikte seg til å følge de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for komiteen.

Valgperioden er to år. Tillitsvalgte i styret og Faglig råd kan ikke inneha sine verv i mer enn seks år sammenhengende. En tillitsvalgt som velges til foreningsleder for styret eller leder for Faglig råd, kan likevel inneha ledervervet i tre valgperioder. En tillitsvalgt som ikke står på valg, kan likevel velges til et verv som utelukker det første.

Når det ikke er i strid med seksårsregelen, gjelder alle valg for en hel valgperiode. Den som forlater et tillitsverv, og ikke umiddelbart blir valgt til annet tillitsverv, er valgbar på ny etter to år.

Tillitsverv i styret og Faglig råd utelukker hverandre gjensidig. Unntatt fra dette er styrets representant i Faglig råd.

Årsmøtet velger en valgkomité. Komiteen skal bestå av tre medlemmer. Ett medlem velges for to år, to medlemmer velges for ett år. I tillegg velges ett varamedlem. Sekretariatet sender ut igangsettingsbrev med informasjon om hvilke verv man trenger kandidater til, og valgkomiteen setter opp liste over villige kandidater til de forskjellige verv. Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest seks uker før årsmøtet.

Medlemmer av valgkomiteen kan ikke inneha andre tillitsverv og kan ikke stille til valg.

Avstemning på årsmøtet, ekstraordinære årsmøter og medlemsmøter skjer skriftlig såfremt møtet krever det. Avstemning ved personvalg skjer skriftlig dersom det er flere enn én kandidat til noe verv, eller møtet krever det. Vedtakene treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet fremgår av særskilte bestemmelser, jf. §§ 8, 10, og 11. Det regnes bare avgitte stemmer. Blanke stemmer telles som avgitte stemmer, men regnes ikke med i resultatet.

Medlemmer som ikke har anledning til å delta på møtet, kan sende inn skriftlig forhåndsstemme eller gi et tilstedeværende medlem skriftlig fullmakt til å stemme for seg. Et tilstedeværende medlem kan ikke ha mer enn to fullmakter. Fullmakter skal innleveres og godkjennes før avstemning.

Møtet velger et tellekorps på to eller flere personer til å kontrollere avstemningene.

Styret kan innen åtte dager etter at et årsmøte, et medlemsmøte eller et styremøte har truffet et vedtak, bestemme at vedtaket skal sendes ut til skriftlig og hemmelig avstemning blant medlemmene med 14 dagers frist for innsendelse av stemmesedler.

Styret skal iverksette slik avstemning hvis det innen 14 dager etter vedtaket kreves av minst ti medlemmer.

For at vedtak truffet ved uravstemning skal være bindende, må minst halvparten av medlemmene ha avgitt stemme.
Er et vedtak sendt til uravstemning, er det utfallet av uravstemningen som blir bindende. Forslaget er vedtatt hvis minst 2/3 av de avgitte stemmer bifaller det. Unntatt fra uravstemning er vedtak som gjelder § 5 III, bokstav b), c) og d).

Solidaritetsstøtten er en videreføring av solidaritetsfondet som ble opprettet ved årsmøtevedtak 8. desember 1972, med en grunnkapital på kr 4 000, skjenket av Kjell Askildsen. Solidaritetsstøtte budsjetteres under driftskostnader. Endringen ble innført ved årsmøtevedtak i 2022.

Formålet med solidaritetsstøtte er å yte rask og smidig hjelp, i form av lån eller støtte, til foreningens medlemmer:
a) under streik eller lockout. I ekstraordinære tilfeller kan slik hjelp også gis til medlemmer av andre skribentorganisasjoner,
b) ellers etter begrunnet søknad. Mottatt hjelp utelukker ikke fremtidig hjelp, men hjelpen må ikke anta preg av regelmessighet. 

Endringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas på det ordinære årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende innen 1. januar.

I tilfelle foreningen skulle oppløses, kan dette bare skje etter styrets innstilling på årsmøtet ved 2/3 flertall. Årsmøtet avgjør da hva foreningens midler skal nyttes til.

Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998.  Revidert 1999. Endring 2001, 2002,2003, 2006 og 2008. Revidert 2011. Endring i 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 og 2024.

 

 

 

 

NORSK OVERSETTERFORENING