Om å søke stipend

Stipendkomiteen for skjønnlitterære oversettere vil gjerne gi noen råd til deg som ønsker å søke årets stipender fra Norsk Oversetterforening og Statens kunstnerstipend.

Stipendene skal fremme kunstnerisk produksjon. Søknaden må ha en faglig begrunnelse. Stipendkomiteen kan ikke ta hensyn til søkers personlige økonomi. Skriv hvordan du som oversetter vil utnytte stipendet. Det kan på søknadstidspunktet være vanskelig å ha full oversikt over kommende år, men forsøk likevel å gjøre rede for hvilke behov du har.

Skal du søke NOs diversestipend, gjør mest mulig konkret rede for hva du skal bruke stipendet til. Det kan være faglig fordypning, kompetanseheving, reiser, kurs, utstyr o.l. Du kan søke til flere formål på samme skjema. Det er ikke rapporteringsplikt på NOs diversestipend.

Hvis du søker NOs arbeidsstipend eller prosjektstipend, så beskriv hvilke oversetteroppdrag du har for stipendperioden og hvorfor disse er av en slik art at du trenger stipend. Det er en fordel, men ingen betingelse, å ha dokumenterbare oversetteroppdrag å vise til når du søker arbeidsstipend. Gjør rede for hvilke planer du har for stipendperioden. NOs arbeidsstipend og prosjektstipend er rapporteringspliktige.

Vi vil gjerne komme med en oppfordring: Søk Statens kunstnerstipend for skjønnlitterære oversettere! Du kan godt søke statens stipender i tillegg til NOs, og du kan søke de samme stipendtypene begge steder. På den måten øker sjansene for uttelling. Du kan få innvilget diversestipend begge steder hvis det søkes til ulike formål, eller hvis det du ønsker å gjøre, krever et større beløp enn det du kan vente å motta fra ett hold

Vær oppmerksom på at diversestipend i staten ikke er relatert til produksjon. Det betyr at oversettere med liten produksjon og med en velbegrunnet søknad kan få et større stipendbeløp i staten enn i NO. Bare søknader basert på konkrete og dokumenterbare faglige behov har sjanse til å vinne fram. Husk at det er rapporteringsplikt på alle statlige stipender.

 

Overhold søknadsfristen! For sent innkomne søknader blir ikke behandlet.

 

Lykke til!

Hilsen stipendkomiteen for skjønnlitterære oversettere

 

NORSK OVERSETTERFORENING