Tilskudd til oversetterrelaterte aktiviteter

Alle skjønnlitterære oversettere kan søke om tilskudd til aktiviteter som er relevante for oversettervirksomheten. (Tilbudet avløser det tidligere stipendet til kurs og seminarer). Tilskuddet kan gis når det dukker opp et arrangement, et kurs, et forfattertreff eller lignende som er relevant for søkers oversettervirke, og som søker ikke kunne vite noe om ved noen av de regelmessige stipendutlysningene. Det gis dermed ikke støtte til årvisse arrangementer. Søknadsskjemaet under skal benyttes. Tilskuddet utbetales mot bilag.
1. Det skal søkes i forkant av arrangementet

2. I søknaden skal det redegjøres for:
– hvorfor arrangementet er relevant for søkerens oversettervirke
– eventuelle andre tilskudd som er søkt/innvilget
– stipulert totalkostnad

3. Foreningen behandler søknaden med tanke på søkers nåværende og fremtidige behov og aktivitet.4. Ved innvilget søknad utbetales beløpet når NO har mottatt kvitteringer for reise og/eller opphold. Utgifter til mat refunderes ikke.

Tilskudd til oversetterrelevante aktiviteter

  • Det ytes normalt inntil kr 5 000 i tilskudd.
  • Gi en beskrivelse av hva pengene skal benyttes til, og gjør rede for hvorfor dette arrangementet er relevant for ditt virke som skjønnlitterær oversetter.
  • Sett opp et enkelt budsjett. Er det søkt tilskudd fra annet hold? Hvor stor egenandel budsjetteres det med?
  • Eventuelle relevante opplysninger du mener kan ha betydning for søknaden.

NORSK OVERSETTERFORENING