Internasjonalt solidaritetsarbeid

Internasjonalt solidaritetsarbeid

NO har fått tradisjon for å drive internasjonalt solidaritetsarbeid, med hovedvekt på organisasjonsbygging, opphavsrett og faglige rettigheter. Vi har opparbeidet oss høy kompetanse på det å bygge opp og drive en interesseorganisasjon, og har derfor noe å lære bort. Vi har ressurser og kapasitet til det. Vi har dessuten en egeninteresse i å bidra til at så mange land som mulig får fungerende grunnorganisasjoner, som en forutsetning for internasjonal oversetter-solidaritet i et stadig mer globalisert marked.

Foreningen skal:

  • utvikle foreningens forhold til internasjonale organisasjoner
  • støtte utvikling av oversetterorganisasjoner i andre land
  • støtte solidaritetsarbeid for oversettere i andre land

NOs internasjonale solidaritetsarbeid skal i hovedsak være prosjektbasert og fokusere på et begrenset antall velfunderte prosjekter. Der det er naturlig, vil vi søke samarbeid med de andre skribentorganisasjonene. Det vil også være en oppgave å søke ekstern finansiering der det er mulig. Vi har erfart at prosjektene ofte vokser fram over tid, men for hvert prosjekt bør det, så snart dette er mulig, utarbeides klart formulerte målsettinger, prosjektet bør gis en definert tidsramme og evalueres ved utløpet av perioden.

NORSK OVERSETTERFORENING