I en undersøkelse som offentliggjøres 20. januar 2021 oppgir 4 % at de i løpet av de siste to årene har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i jobbsammenheng. En samlet bransje vil nå ha nulltoleranse for seksuell trakassering eller annen uønsket seksuell oppmerksomhet.

På vegne av organisasjonene i litteraturfeltet har Ipsos gjennomført en undersøkelse for å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep i norsk bokbransje. Av nærmere 2000 respondenter – som utgjør et bredt spekter av forfattere, oversettere, ulike former for frilansere, arrangører, ansatte i forlag, bokhandel og organisasjoner, svarer 4 prosent at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste to årene. Koronapandemien har kraftig bremset forekomsten av seksuell trakassering.

Nesten to tredjedeler rapporterer at siste hendelse skjedde for mellom ett og to år siden.

På oppfølgende detaljspørsmål om ulike typer av seksuell trakassering, som gikk fra meget sterke til mindre sterke former, svarer imidlertid langt flere (ca. 15 prosent) at de i løpet av de siste to årene har blitt utsatt for eksempelvis uønskede verbale kommentarer med seksuelt innhold. Hele 36,8 prosent av de spurte forteller at de en eller annen gang har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. En betydelig andel rapporterer om hendelser minst 10 år tilbake.

Kvinner mest utsatt
Undersøkelsen viser at det i overveiende grad er menn som trakasserer unge kvinner, og at hendelsene som oftest skjer på arrangementer i bransjeregi. Kommentarer, stirring og uønsket fysisk kontakt, som for eksempel omfavnelse, klapping og klyping, forekommer oftest. 1,2 prosent melder fra om grove hendelser, som uønskede forespørsler om seksuelle tjenester, overgrep og voldtekt. Ansatte i bransjen rapporterer i undersøkelsen oftere om seksuell trakassering enn personer uten formelle ansettelsesforhold. De fleste oppgir at det var en mannlig bransjekollega som sto bak trakasseringen. Videre oppgis eksempler fra mange typer relasjoner. Bokhandelansatte rapporterer for eksempel om at de har blitt trakassert av kunder. Det er også menn som rapporterer at de har blitt utsatt for uønskede hendelser.

Fornøyd med oppfølging
74 prosent av respondentene som svarer at de har blitt seksuelt trakassert, er fornøyd med måten saken ble fulgt opp på. 5 prosent er misfornøyd. 31 prosent av dem i ansettelsesforhold kjenner til at bedriften har en kjent varslingsrutine, mens tre av fire uten ansettelsesforhold, deriblant forfattere, oversettere og andre typer frilansere, sier at de ikke vet om noen kjent varslingsrutine hos de oppdragsgivere, organisasjoner eller foreninger de er tilknyttet.

Hva kan gjøres?
Mange av respondentene i undersøkelsen har konkrete forslag til hva som kan gjøres for å motvirke seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet i bransjen, og organisasjonene bak undersøkelsen vil samarbeide om en rekke tiltak i tiden framover. Blant annet skal en varslingstjeneste og et varslingsombud etableres, og det tidligere vedtatte fellesdokumentet «Retningslinjer ved seksuell trakassering» skal revideres.  Siden sosiale arrangementer og bransjetreff i undersøkelsen blir fremhevet som steder der seksuell trakassering skjer, vil dette bli sett på særskilt. Undersøkelsen som nå foreligger, vil gjentas. I tillegg til fellestiltakene, vil organisasjonene ta egne grep for å sikre nulltoleranse for seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet, og for å drive holdningsskapende arbeid.

Les hele undersøkelsen HER

Organisasjonene som står bak (med kontaktperson):
Bokhandlerforeningen: Elin Øy – 92025387
Den norske Forfatterforening: Heidi Marie Kriznik – 970 13 223
Den Norske Forleggerforening: Heidi Austlid – 90745210
Dramatikerforbundet: Monica Boracco – 996 21 078
Forfatterforbundet: Eystein Hanssen – 922 99 550
Norsk Forfattersentrum: Ingvild C. Herzog – 980 80 800
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: Arne Vestbø – 915 44 707
Norsk Oversetterforening: Hilde Lyng – 958 21 639
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere: Mari Moen Holsve – 971 55 368
Tekstallianse: Inga Moen Danielsen – 984 92 514

Seksuell trakassering i Norsk Oversetterforening
Også blant Norsk Oversetterforenings medlemmer er det noen som melder om at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering og/eller overgrep. Undersøkelsen viser ikke alvorlighetsgrad eller hvorvidt dette det har skjedd på arrangementer i foreningens regi eller i andre sammenhenger. Det kommer heller ikke frem om det er en annen oversetter som står for overtredelsen.

(*Tallet i undersøkelsen er 6 %, men ettersom det var forholdsvis få respondenter, kan det være statistiske feilmarginer.)

Dersom du blir utsatt for seksuell trakassering i ditt virke som oversetter, kan du kontakte Norsk Oversetterforening, så skal vi hjelpe deg videre. Du skal være trygg på at vi tar slike saker på høyeste alvor. Norsk Oversetterforening har nulltoleranse for seksuell trakassering.

Kontakt leder, administrasjon eller en tillitsvalgt. Ikke send personsensitive opplysninger per e-post eller SMS, men be om en samtale.

Les mer HER