NO og NFFO har fått endelig bekreftelse fra Skattedirektoratet på at tilleggshonorar etter normalkontrakten ved tilleggsutnyttelse av oversettelse uten ytterligere aktivitet fra oversetteren, skal innrapporteres som kapitalinntekt, ikke næringsinntekt. Dette gjelder tilleggshonorar for lyd- og e-bok, inkludert strømmeinntekter, samt salgsavhengig honorar etter forlengelse av eneretten.

Endret beregningsmåte fra 2020-avtalen

Etter Normalkontrakt for oversettelser gjeldende fra 1. januar 2020 betaler forlaget et grunnhonorar til oversetteren for primærutnyttelsen av oversettelsen i ett format, for en periode på utgivelsesåret pluss fem kalenderår, den såkalte rettighetsperioden. Grunnhonoraret fastsettes etter hvor lang teksten er, og skal som hovedregel behandles som arbeidsinntekt.

Dersom forlaget innenfor rettighetsperioden ønsker å gjøre bruk av oversettelsen i andre formater enn det formatet som ble valgt som primærutnyttelse, eller ønsker å forlenge rettighetsperioden, har oversetteren krav på tilleggshonorar etter satser nærmere bestemt i normalkontrakten.

Usikkerhet som følge av endret beregningsmåte

Forut for revisjonen av normalkontrakten 1. januar 2020 ble tilleggshonorar beregnet som prosentandeler av grunnhonoraret. Etter gjeldende normalkontrakt beregnes tilleggshonorarene av forlagets nettoinntekt fra den aktuelle utnyttelsen.

Den endrede beregningsmåten var grunnen til at NO og NFFO henvendte seg til Skatteetaten for en avklaring på den skattemessige klassifiseringen. Flere forlag begynte etter overgangen å innberette tilleggshonorarer som næringsinntekt, og det var grunn til å tro at dette var en gjennomgående misforståelse. Vi ønsket derfor en avklaring for å unngå uensartet og potensielt uriktig rapportering.

Ettersom spørsmålet ble ansett prinsipielt, ble vår henvendelse oversendt fra Skatteetaten til Skattedirektoratet. I Skattedirektoratets konklusjon heter det at:

«Skattedirektoratet er kommet til at tilleggshonorar ved gjenbruk av oversettelse uten ytterligere aktivitet fra oversetteren anses som avkastning av immateriell rettighet og skattlegges som fordel vunnet ved kapital».

NO og NFFO er veldig glade for at Skattedirektoratet har kommet til samme konklusjon som vi argumenterte for.

Orientering til forlag

Forleggerforeningen er orientert om Skattedirektoratets konklusjon samt de juridiske begrunnelsene. De er blitt bedt om å videreformidle informasjonen til medlemsforlagene og be om at de retter opp feilaktig innrapportering av tilleggshonorarer.

Forlag som ikke er medlem av Forleggerforeningen vil etter hvert også bli orientert om konklusjonen fra Skattedirektoratet, og de blir bedt om å rette opp feilaktig innrapportering.