Fordelingstvisten om bibliotekvederlaget har preget skribentorganisasjonene i lengre tid. Da forhandlingene organisasjonene imellom ikke førte frem, ble det overlatt til Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget å treffe et fordelingsvedtak, som ble meddelt organisasjonene 5. august. I vedtaket ble Forfatterforbundet tilkjent midler som hittil har kommet kunstnergruppene barne- og ungdomsbokforfattere, dramatikere og oversettere til gode. Dersom en eller flere av organisasjonene ikke godtar vedtaket, er ordningen slik at fordelingstvisten ankes til voldgiftsretten, som så treffer en endelig avgjørelse. Organisasjonene ble gitt frist til å anke innen 5. oktober.

Styrene i Norsk Oversetterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norske Dramatikeres Forbund har nå enstemmig vedtatt at Forhandlingsutvalgets vedtak om fordeling av bibliotekvederlaget mellom de skjønnlitterære skribentorganisasjonene skal ankes til voldgiftsretten.

Foreningene ønsker fortsatt å stå samlet om argumentasjonen, og sendte 1. oktober en felles stevning til Kulturdepartementet. Voldgiftsretten skal ta stilling til fordelingen for årene 2019–2021, og dommen vil være endelig og bindende og ha presedens for kommende avtaleperioder.

Det er viktig for våre tre foreninger å få et resultat og en begrunnelse som gir prinsipielle holdepunkter for den videre fordelingen. Vi er av den oppfatning at Forfatterforbundet ikke er representative for våre kunstnergrupper, og derfor ikke bør tilkjennes midler som det hittil har vært enighet om skal gå til barne- og ungdomsbokforfattere, dramatikere og skjønnlitterære oversettere.