Regjeringen Støre la 6.10.2023 frem forslag til statsbudsjett 2024. I forbindelse med dette uttalte kultur og likestillingsminister Lubna Jaffery følgende:

 Når inntektene er lave og økonomien er usikker, risikerer vi at det berre er dei mest privilegerte som vågar å satse på ei karriere innan kunsten. Det vil svekke mangfaldet, kunstens relevans og evna til å spegle befolkninga.

 Norsk Oversetterforening er derfor glade for at regjeringen foreslår å styrke Statens kunstnerstipend med 20 millioner kroner i 2024. Det innebærer blant annet at det blir opprettet 44 nye stipendhjemler, fordelt på 37 nye arbeidsstipender og sju nye langvarige stipender. Stipendbeløpet er også foreslått økt fra 299 289 kroner i 2023 til 318 352 kroner i 2024, en økning på 6,37 %, som for en gangs skyld gir kunstnere styrket kjøpekraft. Vederlaget til stipendkomiteene er også foreslått økt fra én til to millioner kroner.

Litteratur og lesing er rett og slett viktig for demokratiet. Det gir ikkje berre gode opplevingar for den enkelte, men handlar også om deltaking i samfunnet, ytringsfridom og utvikling av språket vårt.

NO er derfor glade for at den bebudede satsingen på litteratur og leselyst følges opp med midler. Regjeringen foreslår å styrke Kulturrådets litteraturstøtteordninger med 7 millioner kroner, der 2 millioner skal gå til produksjon og innkjøp av nye norske tegneserier til folkebibliotek og skoler og 5 millioner skal gå til innkjøp og distribusjon av nye bøker til skolebiblioteker. Når kultur og likestillingsministeren understreker nettopp deltakelse i samfunnet, ytringsfrihet og utvikling av språket vårt, håper vi selvfølgelig at denne kjærkomne økningen fører til at også oversatt litteratur blir innlemmet i ordningen for innkjøp til skolebibliotek. Det er i så fall på høy tid!

Regjeringen foreslår videre å styrke Nasjonalbibliotekets satsing på utvikling av infrastruktur for språkteknologi på norsk med en bevilgning på 3 millioner. Det ligger som en forutsetning at dette skal skje innenfor opphavsrettslige rammer.

Kompensasjonsordningen for kopiering til privat bruk foreslås økt fra 54 600 millioner til 58 090 millioner, som ligger noe over KPI, men som fortsatt er altfor lite. Ordningen er under evaluering, og vi håper at en eventuell revidert ordning vil gi en kompensasjon som mer reelt gjenspeiler privatkopiering i Norge.

Kompensasjonsordningen for framstilling av verk i tilgjengelige formater i henhold til Marrakechtraktaten og -direktivet er økt fra 4,8 til 5,1 millioner. Dette er altfor lite tatt i betraktning at dette er en ordning som benyttes av stadig flere.

Ved første gjennomlesning ser det ut til at budsjettet er et relativt godt budsjett for norsk kultur, norsk litteratur og norske oversettere, selv om flere av de statlige kompensasjonsordningene kunne vært styrket betraktelig. Vi er også spent på hvordan regjeringen tenker seg at bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i nyere språkteknologi skal kompenseres for.

Budsjettforslaget i sin helhet kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2024/id2994174/