Oversettere på Norsk Litteraturfestival

Norsk Litteraturfestival på Lillehammer er Nordens største litteraturfestival, med et variert program for lesere i alle aldre. I år arrangeres festivalen fra 29. mai til 3. juni.

Norsk Oversetterforenings program Oversettertimen arrangeres i Søndre Park hver dag kl. 12.00. Under festivalen overrekkes også Det skjønnlitterære oversetterfonds pris, som gis til en oversetter for et samlet virke. Utdelingen finner sted under Litterær festaften torsdag kveld, og i år det kulturminister Trine Skei Grande som overrekker prisen. Fredag intervjues prismottaker i parken. Les mer

Ny grunnmur for kunsten

I går, 15. mai 2018, fikk vi en ny åndsverklov. «Målet har vært å løfte den svakeste part,» sa kulturminister Trine Skei Grande til et slunket storting og et forbausende tomt galleri, da familie- og kulturkomiteens innstilling ble debattert i Stortinget tirsdag ettermiddag.

Det har vært en lang prosess, med høringsutkast våren 2016, stortingsproposisjon våren 2017, komitéhøring, utsatt komitébehandling, og så ny høringsrunde og endelig komitébehandling nå i vår. Nå er loven vedtatt, og det gjenstår kun annen gangs behandling som vil finne sted om noen få dager.

Opphaverne har all grunn til å være fornøyd med den nye loven. På vesentlige områder er den bedre enn den gamle, selv om noen gode, gamle bestemmelser – og noen gode, nye forslag – har forsvunnet underveis. Kunstnerne har vunnet de viktigste kampene.

Ikke minst er arbeidsgiverregelen nå endelig avvist. Den foreslåtte § 71 som sa at opphavsretten automatisk skulle gå over til arbeidsgiver og endatil oppdragsgiver, blir det ikke noe av. Både høringsutkastets moderate versjon og stortingsproposisjonens mer ytterliggående formulering som også omfattet frilansere, er forkastet, og vi går tilbake til situasjonen slik den alltid har vært, altså en såkalt ulovfestet bestemmelse. Skal opphavsretten overdras, må det avtalefestes. En lignende regel ble for øvrig foreslått, behandlet og forkastet også i 1985 og 1995. La oss håpe dette er siste gang vi behøver å ta denne kampen.

Rett til rimelig vederlag, som vi har jobbet for i en årrekke, er nå en del av loven. Det er en stor seier. I komiteens innstilling står det: «Når en opphaver utenfor forbrukerforhold helt eller delvis overdrar rett til å råde over et åndsverk, har opphaveren krav på rimelig vederlag fra erververen.» Fra høringsutkastet til den endelige lovteksten har det imidlertid sneket seg inn en liten setning: «Vurderingen skal baseres på forholdene på avtaletidspunktet.»

Dette er ikke til opphavers fordel. Imidlertid viser komiteen til EU-direktivet som er under utarbeidelse, og at vurderingen vil kunne bli endret dersom dette direktivet blir vedtatt.

Samtidig fikk komiteen gjennomslag for sitt forslag om å be regjeringen utrede en tvisteløsningsordning for å fastsette hva som er rimelig vederlag, med 51 mot 46 stemmer. Ordningen vil, fremholdt kulturministeren, gjøre det mulig for kunstnere som opplever at de ikke har fått det de har krav på, å kreve sin rett, uten å behøve å gå rettens vei. På enda et punkt har komiteens innstilling beveget seg i riktig retning fra høringsutkastet, nemlig den såkalte klasseromsdoktrinen. Helt fra høringsutkastet har følgende setning stått i § 43: «Fremføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning anses å skje innenfor det private området.» Kunstnerne har heftig imøtegått påstanden. Her har komiteen vist ansvar og fremmet forslag om at regjeringen skal justere regelen «dersom det viser seg at bruken etter bestemmelsen utvikler seg slik at den skader rettighetshavernes interesser på en urimelig måte». Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble også komiteens forslag om at regjeringen skal se på bruken av strømming som basis for fri overføring i skolene og, dersom denne bruken er en årsak til at flere kommuner har sagt opp sin lisensavtale med Norwaco og Kopinor, komme tilbake med sak om Stortinget. Klasseromsdoktrinen skulle aldri vært vedtatt. Men når den ble det, er vi glade for de forbeholdene som ligger i disse anmodningene, og som kulturministeren lovet å følge opp.

Forslag om bompenger og fiskerihavner skapte langt mer engasjement enn åndsverkloven denne ettermiddagen. «Åndsverkloven er vår grunnmur,» sa komitéleder Geir Jørgen Bekkevold (KrF)m og takket kunstnerorganisasjonene for godt samarbeid. «Vi hadde ikke klart dette uten dere,» sa han. Vi gleder oss over en ny lov og takker komiteen og dens leder for framifrå arbeid. Dette kan vi leve med.

To millioner i tilskudd til NAOB

Fredag 4. mai kom meldingen om at Kulturdepartementet tildeler et engangstilskudd på to millioner kroner til Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. Tilskuddet skal gå til arbeid med å vedlikeholde og oppdatere den digitale ordboktjenesten http://www.naob.no/.

– Regjeringen vil føre en aktiv språkpolitikk til beste for norsk språk. Der har også ordbøkene en plass. Språk er kultur, og norsk språk er det bare vi selv som har ansvar for å ta vare på, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

Les mer om saken her (uttalelse fra NOs Årsmøte 2018).

Oversatt Aften: Boblenes tale ved teikneserieoversettar Tor Lier

Torsdag 3. mai kl. 19 i Kverneland, Litteraturhuset, Oslo.

Oversatt aften handlar denne gongen om boblenes tale, oversettaryrkets mest krevande øving/sport når det gjeld kort, treffande og presis formuleringsevne. Teikneserielesarar er meir utolmodige enn andre, og finn seg ikkje i replikkar som ikkje fungerer. Men i opphavet song ikkje eingong Donald med sitt nebb på norsk, sjøl om det verkar slik. Ein av dei som har lært han det, er Waldemar Hepstein, som teikneserieoversettar Tor Lier kallar seg i embets medfør. Les mer

Om fremtidssamlinger og strategiske blindsoner

«For noen uker siden overvar jeg en forestilling jeg ikke glemmer. Den het Fremtidssamling og ble oppført i Nydalen med rundt hundre kulturarbeidere som publikum. Det fire timer lange verket tok i bruk både språklige og visuelle virkemidler, i tillegg til interaktive elementer som mentometerknapper og «dybdediskusjon». Regi og fremføring var ved Kulturdepartement (KUD), eller snarere ved deres underleverandører, analyse- og rådgivningsselskapet inFuture.»

Slik innleder oversetter Johanne Fronth-Nygren sin kronikk om Fremtidsstudien og regjeringens bruk av inFuture i arbeidet med den nye kulturmeldingen. Hun avslutter med å oppfordre kulturminister Trine Skei Grande til «å tenke seg ut av inFutures strategiske blindsone». Les kronikken på Morgenbladets nettside.

Oversetterkurs på Biblo Tøyen

I samarbeid med Biblo Tøyen har medlemmer av Norsk Oversetterforening i april holdt oversetterkurs for skoleelever fra Oslo. Biblo Tøyen er landets eneste bibliotek som kun henvender seg til barn og unge i alderen 10 til 15 år, og ble i 2017 kåret til Årets bibliotek. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd. Les mer

Disputas: Feminisme på reisefot

Fredag 20. april vil master Ida Hove Solberg ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Traveling Feminism. Simone de Beauvoir and Le deuxième sexe in Norwegian Translation and Reception.

Disputasen finner sted kl. 10.15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum.

Nærmere informasjon om avhandling og prøveforelesning finner du på nettsiden til Universitetet i Oslo.

Utlysning: Arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2018 er kr 21 600.

Søknadsfrist: 16. april 2018

Stipend kan søkes av norske oversettere (uavhengig av foreningstilknytning) med opphavsrett til minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller til minst to oversettelser av dramatisk verk oppført på norsk scene, (inklusive NRK radio og fjernsyn, eksklusive amatør/frigruppeteater). Utenlandske oversettere som bor i Norge og oversetter fra norsk kan også søke.

Flere opplysninger og søknadsskjema finner du HER.

Oversatt Aften: «Helvetes rim og rytme – om å gjendikte Dante» ved Erik Ringen

Torsdag 12. april kl. 19 i Kverneland, Litteraturhuset, Oslo.

På Oversatt aften i april skal vi ta for oss et av litteraturhistoriens største verker. Dantes Inferno utkom for første gang i en gjendiktning på bokmål i desember 2017. Verket rommer elementer fra nærmest hele menneskehetens historie, helt tilbake fra urfolkets sjamanistiske reiser i underverdenen, via middelalderens langvarige ideologiske kamp mellom pave og keiser, til glimt av en påfallende moderne bevissthet om menneskets psykologi. Les mer