Innspill til utredning om kunstnerøkonomien 2Ol4

Høringssvar sendt til Kulturdepartementet 15.8.2014

Vi viser til departementets brev av 16. mai 2014, ref. 14/2284, samt møte i departementet 25. juni og takker for muligheten til å komme med innspill. Vi viser også til Kunstnernettverkets og de andre skribentorganisasjonenes innspill.  Vi opplever at de fleste punktene i mandatet vanskelig lar seg besvare med utgangspunkt i oversetterøkonomien, og har derfor valgt en noe annen innfallsvinkel.

Hovedpunkter

Målet med kunst- og kunstnerpolitikken må være å legge til rette for størst mulig bredde og mangfold, og høyest mulig kvalitet på den kunsten som skapes, samt sørge for  best mulig økonomiske og juridiske rammer for skaperne og utøverne av kunsten.

Den viktigste forutsetningen for en sunn oversetterøkonomi, er et fungerende bokmarked og et lesende folk, noe som igjen forutsetter kulturpolitisk forståelse for at litteraturen i et lite språksamfunn som det norske ikke kan overleve uten en viss offentlig støtte, og næringspolitisk forståelse for at maktbalansen mellom den enkelte opphavsmann og utgiver-/produsentleddet er så skjev at konkurranseloven kan synes å falle på sin egen urimelighet.

En god oversetterøkonomi forutsetter forutsigbare og rettferdige rammevilkår hvor

 • systemet med kollektive bransjeavtaler og normalavtaler opprettholdes, evt. videreutvikles
 • alle publiseringsformater sidestilles mht. merverdiavgift
 • rettighetshavernes forhandlingsrett ivaretas og det opphavsrettslige vern styrkes
 • vederlagsordningene videreutvikles for å tilpasses en digital og globalisert tidsalder
 • statlige støtteordninger som stimulerer til nyskaping og formidling av kunst, så som innkjøpsordninger og statlige stipender, opprettholdes eller styrkes
 • trygde- og skattesystemet utvikles slik at fdet bedre sikrer kunstnere rettigheter på linje med andre borgere

Les mer

Mitt liv som dust

Av oversetter Kirsti Vogt

For halvannet år siden fikk jeg en ny BFF. OMG!! :) !! Hun tror hun er SÅ dust, men i virkeligheten er hun søt og morsom og utrolig kul å henge med. :) !!

Jeg er nemlig så heldig å få oversette Dustedagboka. Det er dagboka til 14 år gamle Nikki, som altså er min nye BFF. Du vet ikke hva det er, nei? Det gjorde omtrent ikke jeg heller før Nikki vandret inn i mitt liv da Kagge Forlag trengte en ny oversetter til denne serien. Men BFF står for Best Friends Forever. Nikki har to BFF-er, Chloe og Zoey. (Og meg, da. Men det vet hun ikke. Jeg tror hun ville synes det var dødsflaut. OMG!! :( !!)

Les mer

Oversatt aften: Vigdis Hjorth og Merete Alfsen samtaler om Muriel Sparks «Frøken Jean Brodies beste alder»

Tid: Tirsdag 26. august klokka 18.00
Sted: Eldorado bokhandel, Oslo

Muriel Sparks moderne klassiker Frøken Jean Brodies beste alder er i høst endelig ute på norsk, i Merete Alfsens oversettelse. Boka ble gitt ut i Storbritannia i 1961 og er regnet som en av Sparks beste. Vi møter i denne fortellingen frøken Brodie, «læreren man aldri glemmer», og hennes elever på en pikeskole i Edinburgh på 1930-tallet. Frøken Brodie er en høyst utradisjonell lærer, med sterke idealer, og hun underviser sine piker som om de er noe helt spesielt – crème de la crème – høyt hevet over de andre elevene. «Gi meg en pike i mottakelig alder, og hun er min for alltid,» lyder frøken Brodies ord. Men en dag forråder en av jentene Brodie.

Les mer

Oversettere og tolker i konfliktområder – Resolusjon fattet i Berlin 6. august 2014

Den internasjonale oversetterføderasjonen FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) inviterer hvert tredje år sine medlemmer og andre oversettere, terminologer og tolker fra hele verden til sin verdenskongress. På årets kongress, som avholdes i Berlin, samles over 1 600 deltakere fra mer enn sytti land for å diskutere språkindustriens framtid og andre viktige problemstillinger knyttet til virket.

Deltakere på FITs generalforsamling 2014 merker seg med bekymring hvilken situasjon kolleger i konfliktområder verden over befinner seg i. Gjennom sine risikofylte og  uhyre viktige oppdrag garanterer de i det minste et minimum av kommunikasjon mellom parter i en konflikt – parter som ellers ville være «språkløse». Som språkkyndige yrkesutøvere med en sterk forpliktelse til å være nøytrale, bygger oversettere og tolker bro over språklige og kulturelle barrierer, og bidrar slik til å løse situasjoner hvor ellers bare våpnene ville ha talt. Men deres innsats høster sjelden den anerkjennelsen de fortjener. I stedet stemples de stadig som forrædere eller kollaboratører av alle involverte parter.

I anerkjennelse av den betydningen deres arbeid har og den risiko det medfører, ønsker deltakerne ved FITs generalforsamling å appellere til så vel nasjonale regjeringer som det internasjonale samfunn om å

  • beskytte lokale oversettere og tolker i konfliktområder
  • sikre oversettere og tolker et liv i trygghet både under og etter oppdrag i konfliktområder
  • respektere oversetteres og tolkers nøytralitet
  • arbeide for en FN-konvensjon og/eller et internasjonalt trygghetsdokument til beskyttelse av oversettere og tolker i konfliktområder under og etter oppdrag

 

 

Hederspris til Bente Christensen

Under avslutningsseremonien for den internasjonale oversetterføderasjonen FITs kongress i Berlin onsdag, ble Bente Christensen overrakt The Pierre-François Caillé Memorial Medal.

Pierre-François Caillé was the founder of FIT. The Pierre-François Caillé Memorial Medal is intended to provide recognition to individuals who have demonstrated exceptional merit in promoting the status and reputation of the translation profession at the international level. The medal may be awarded at FIT World Congresses, that is, normally once every three years, although the jury is not required to make the award at every World Congress. The recipient of the Pierre-François Caillé Memorial Medal must be a member in good standing of a FIT member. Nominations for the Medal may be made by FIT members or by individual members of such members. The FIT Council shall act as jury for this award, acting upon the recommendation of the Executive Committee. The Council’s decision requires a two-thirds majority by secret ballot.

Bente Christensen ble tildelt prisen for sitt mangeårige engasjement i FIT, som rådsmedlem, visepresident og leder av The Copy Right Committee; for sitt arbeid med opphavsrettsseminarer i forbindelse med FIT-kongresser og på forfatter- og oversettersentret på Rhodos, samt for det viktige arbeidet hun har lagt ned for å gjøre det økonomisk mulig for oversettere fra hele verden til å kunne delta på seminarer og oversetterevenementer i og utenfor FIT.

Les Bente Christensen takketale:

Les mer

Kari Kemény tildet Karel Čapek-prisen

The International Federation of Translators has an international translation award designed to promote the translation of literary works written in languages of limited diffusion. The objectives of the award are to improve the quality of such literary translations and to draw attention to the role of translators in bringing the peoples of the world closer together in terms of culture.

The Karel Čapek Medal 2014 for Translation from a Language of Limited Diffusion is awarded to Kari Kemény.

This was the motivation of the jury:

“She is awarded the medal for “the entire body of work of a literary translator of books written in languages of limited diffusion. The scope of Ms. Kemény‘s oeuvre of translations from the Magyar language into Norwegian consists of some 24 works by both internationally recognised Hungarian authors as well as those who are “just” important within the scope of the Hungarian domestic literary tradition and its various expressions and forms. Ms. Kemény answers the idea of the true epitome of a literary translator with everything that it entails and as a humble worker in the fields of literary translation.

Furthermore she is a mentor to novice Norwegian translators which is highly commendable.”

Les mer

Stipendopphald Leveld Kunstnartun 1. januar–31. juli 2015

Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt saman med andre? Leveld Kunstnartun i Ål i Hallingdal lyser ut gratis stipendopphald frå 1. januar 2015 til 31. juli. Opphald er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv. Det er eit vilkår at ein er medlemskap i ein fagorganisasjon, eller at ein kan legge fram tilsvarande fagleg dokumentasjon.Det er gratis bruk av verkstad og internett. Stipendiatane må sjølv ta med materiale, reiskap, instrument og laptop til eige bruk. Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast. Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale. Det er mulighet for yngre, nyutdannet kunstnarar å søkje om økonomisk stipend, E-CO – Energi stipendet

Sjå full utlysning på www.kunstnartun.no

Les mer

Privatkopieringsvederlagsstipend

Som følge av en endring i åndsverkloven ble det med virkning fra 2005 bestemt at rettighetshavere skal gis kompensasjon for lovlig, privat kopiering av lyd og bilde. Midler til privatkopieringsvederlaget bevilges årlig over statsbudsjettet, og ca to tredjedeler av vederlaget skal gå til individuell fordeling via Norwaco. Fordelingen av NOs del av midlene er basert på statistikk over solgte lydbøker, og disse midlene fordeles per tittel av solgte lydbøker. Vederlag for lydbøker som genererer mindre enn kr 500, og for lydbøker der oversetter er død, deler NO ut som diversestipender. Det er utarbeidet eget søknadsskjema for dette stipendet. Antall stipender vil variere fra år til år.

Stipendet kan søkes av alle oversettere som har fått utgitt skjønnlitterær oversettelse som lydbok i det året vederlaget er utbetalt for. (Gjelder ikke utgivelser i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek).

Tildeling av stipend er ikke avhengig av foreningstilknytning.

Stipendet tildeles som diversestipender på inntil kr 25 000.

Stipendet utlyses i år i juni med søknadsfrist i august. Tildeling og utbetaling foretas av Norsk Oversetterforenings stipendkomité innen utgangen av august.

Søknadsskjema privatkopieringsstipend 2014 HER
Søknadsfrist 5. august.

Normalkontrakten — ny honorarsats

Normalt honorar fra 1. juli 2014 er kr 187,45 per 1000 tegn, medregnet mellomrom (fra 180,95).

Avtale om Normalkontrakt for oversettelser er inngått mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening på den andre.

Avtalen ble inngått 20.oktober 2006 og gjelder normalkontrakt for oversettelser, som regulerer forlagsutgivelser av oversatt litteratur. Normalkontrakten skal brukes for alle avtaler om oversettelse som inngås etter 1. oktober 2006, og når avtalepartene er medlemmer i de ovennevnte foreninger.

Kontrakten finner du HER